สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน

29 มกราคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 lock_open

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน งวดที่2

28 มิถุนายน 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน งวดที่2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน งวดที่2

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 lock_open

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการการบันทึกข้อมูลกิจกรรมออนไลน์และการตรวจเอกสารการเงินโครงการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน

4 พฤษภาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการการบันทึกข้อมูลกิจกรรมออนไลน์และการตรวจเอกสารการเงินโครงการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 23 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ. มรภ.ราชภัฎสงขลา คณะวิยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ ภาคประชาชน นายสมนึก นุ่นด้วง และนายถาวร คงศรี

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 0.00 12,470.00 0.00 0.00 0.00 15,970.00 lock_open

การประชุมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการการบันทึกข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงิน

4 พฤษภาคม 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการการบันทึกข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการการบันทึกข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงิน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 23 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.

คณะวิทยาการจัดการ ม.นราฯ

คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์

มรก.ราชภัฎสงขลา

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 0.00 12,470.00 0.00 0.00 0.00 15,970.00 lock_open

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดตรัง งวดที่1

19 มิถุนายน 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเชภาดร จันทร์หอม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 lock_open

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ แผนงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน งวดที่1

28 มิถุนายน 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
-นางฐิติญาน์ บุญโสม

-นางสาวภัชกุล ตรีพันธ์

-ดร.อภิรมณ์ พรหมจรรยา

-นายวิโรจน์ ภู่ต้อง

-ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 lock_open

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การพัฒนากลไกการจัดการภัยภิบัติอันดามันและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน งวดที่2

25 ธันวาคม 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไมตรี จงไกรจักร ,นายวิทวัส เทพสง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 lock_open

ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่อันดามัน

5 ตุลาคม 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 26 คน จากที่ตั้งไว้ 26 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.,ผู้จัดรายการวิทยุ,นักวิจัย,มูลนิธิสันติศึกษา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 lock_open

ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมวิชาการเรื่อง การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่โซนอันดามัน

13 กรกฎาคม 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 28 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13 คน, คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน, คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 2 คน, สถานีวิทยุ FM.96 MHz.unity radio 1 คน, ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 คน, สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว 1 คน, สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก จ.กระบี่ 1 คน, สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 1 คน, รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 1 คน, รพ.สต.บ้านน้ำตก 1 คน, เทศบาลตำบลบ้านสวน จ.พัทลุง 1 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,400.00 0.00 66,311.00 0.00 0.00 0.00 67,711.00 lock_open

ประชชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่โซนอันดามัน

17 ธันวาคม 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11 คน, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 1 คน, วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 1 คน, คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน, คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 คน, วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00 lock_open

ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ ศวสต.พื้นที่โซนอันดามัน(แผนงานภัยพิบัติ)

18 ตุลาคม 2560
hsmiscachsmiscac
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ ศวสต.พื้นที่โซนอันดามัน(แผนงานภัยพิบัติ)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 1,190.00 0.00 0.00 0.00 1,690.00 lock_open

ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

29 มิถุนายน 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 12 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยในพื้นที่ศึกษา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10 คน, คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 1 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 15,495.00 0.00 0.00 0.00 16,495.00 lock_open

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปีที่ 2 พื้นที่โซนอันดามัน

17 พฤศจิกายน 2560
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ชี้แจงหลักการการดำเนินโครงการแผนงานการจัดการภัยพิบัติภายใต้โครงการ ศวสต.

  • ร่วมให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเเนินโครงการการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัด พังงา ระนอง และภูเก็ต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • คณะทำงานรับทราบหลักการการดำเนินโครงการแผนงานการจัดการภัยพิบัติภายใต้โครงการ ศวสต.

-  ได้แผนการดำเเนินโครงการการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัด พังงา ระนอง และภูเก็ต

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 53 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย
  • คณะทำงานโครงการกาจัดการภัยพิบัติ

  • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จากจังหวัด พังงา ระนอง และภูเก็ต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,500.00 0.00 44,858.00 0.00 0.00 0.00 50,358.00 lock_open

ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนอันดามัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนอันดามัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อหารือและแนวทางการดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 11 คน จากที่ตั้งไว้ 12 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับโครงการย่อยพื้นที่โซนอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,500.00 0.00 14,192.00 0.00 0.00 0.00 18,692.00 lock_open