สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน งวดที่228 มิถุนายน 2562
28
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน งวดที่2

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน งวดที่2

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน งวดที่2

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการการบันทึกข้อมูลกิจกรรมออนไลน์และการตรวจเอกสารการเงินโครงการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน4 พฤษภาคม 2562
4
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการการบันทึกข้อมูลกิจกรรมออนไลน์และการตรวจเอกสารการเงินโครงการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 23 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ. มรภ.ราชภัฎสงขลา คณะวิยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ ภาคประชาชน นายสมนึก นุ่นด้วง และนายถาวร คงศรี

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน29 มกราคม 2562
29
มกราคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การพัฒนากลไกการจัดการภัยภิบัติอันดามันและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน งวดที่225 ธันวาคม 2561
25
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไมตรี จงไกรจักร ,นายวิทวัส เทพสง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่โซนอันดามัน17 ธันวาคม 2561
17
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11 คน, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 1 คน, วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 1 คน, คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน, คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 คน, วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่อันดามัน5 ตุลาคม 2561
5
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 26 คน จากที่ตั้งไว้ 26 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.,ผู้จัดรายการวิทยุ,นักวิจัย,มูลนิธิสันติศึกษา

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมวิชาการเรื่อง การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่โซนอันดามัน13 กรกฎาคม 2561
13
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 28 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13 คน, คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน, คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 2 คน, สถานีวิทยุ FM.96 MHz.unity radio 1 คน, ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 คน, สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว 1 คน, สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก จ.กระบี่ 1 คน, สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 1 คน, รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 1 คน, รพ.สต.บ้านน้ำตก 1 คน, เทศบาลตำบลบ้านสวน จ.พัทลุง 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน29 มิถุนายน 2561
29
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 12 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยในพื้นที่ศึกษา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10 คน, คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ แผนงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน งวดที่128 มิถุนายน 2561
28
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
-นางฐิติญาน์ บุญโสม

-นางสาวภัชกุล ตรีพันธ์

-ดร.อภิรมณ์ พรหมจรรยา

-นายวิโรจน์ ภู่ต้อง

-ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดตรัง งวดที่119 มิถุนายน 2561
19
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเชภาดร จันทร์หอม

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการการบันทึกข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงิน4 พฤษภาคม 2561
4
พฤษภาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการการบันทึกข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงิน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการการบันทึกข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงิน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 23 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.

คณะวิทยาการจัดการ ม.นราฯ

คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์

มรก.ราชภัฎสงขลา

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนอันดามัน10 มกราคม 2561
10
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนอันดามัน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อหารือและแนวทางการดำเนินงาน 

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 11 คน จากที่ตั้งไว้ 12 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับโครงการย่อยพื้นที่โซนอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปีที่ 2 พื้นที่โซนอันดามัน17 พฤศจิกายน 2560
17
พฤศจิกายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

วางแผนการดำเนินงานแแผนงานการจัดการภัยพิบัติ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ชี้แจงหลักการการดำเนินโครงการแผนงานการจัดการภัยพิบัติภายใต้โครงการ ศวสต.

  • ร่วมให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเเนินโครงการการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัด พังงา ระนอง และภูเก็ต

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • คณะทำงานรับทราบหลักการการดำเนินโครงการแผนงานการจัดการภัยพิบัติภายใต้โครงการ ศวสต.

-  ได้แผนการดำเเนินโครงการการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัด พังงา ระนอง และภูเก็ต

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 53 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย
  • คณะทำงานโครงการกาจัดการภัยพิบัติ

  • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จากจังหวัด พังงา ระนอง และภูเก็ต

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ ศวสต.พื้นที่โซนอันดามัน(แผนงานภัยพิบัติ)18 ตุลาคม 2560
18
ตุลาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย hsmiscac
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ ศวสต.พื้นที่โซนอันดามัน(แผนงานภัยพิบัติ)

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ ศวสต.พื้นที่โซนอันดามัน(แผนงานภัยพิบัติ)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

-

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-