สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ แผนงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน งวดที่1
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
รวม 0