สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : ประชชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่โซนอันดามัน
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
รวม 0