สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปีที่ 2 พื้นที่โซนอันดามัน
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
รวม 0