สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ขั้นสูง