สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร