สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะและสารพิษ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์