สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assessment

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด