สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก

info
ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก
ที่อยู่ ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
รหัสไปรษณีย์ 26000
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
เฟซบุ๊ค
หัวหน้าองค์กร
ผู้ประสานงานขององค์กร
พิกัด GIS room