สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

โครงการ @มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก

ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0
โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 0.00 0/0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 0.00 0/0