สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก
ที่อยู่ ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน 2562 0.00 0/0
โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน 2561 0.00 0/0
โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2560 0.00 0/0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 2563 0.00 0/0