สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)

stars
1. รายละเอียดชุดโครงการ
ชื่อชุดโครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
ภายใต้แผนงาน/ชุดโครงการ แผนงาน สนส.
รหัสชุดโครงการ 62-00-1490
ปีงบประมาณ 2563 (เฉพาะแอดมิน)
วันที่อนุมัติ 5 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
งบประมาณ 15,000,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร, ดร.เพ็ญ สุขมาก, ดร.ซอฟียะห์ นิมะ
พื้นที่ดำเนินการ 76 จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2563 7,475,000.00
2 1 ส.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 7,180,000.00
3 1 ก.ค. 2564 31 ก.ค. 2564 345,000.00
รวมงบประมาณ 15,000,000.00
stars
3. สถานการณ์/ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.
 1. ตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ นวัตกรรม และสื่อรณรงค์ 1.1ได้คู่มือการพัฒนา ติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ อย่างน้อย 5 ชุด 1.2ได้คู่มือการ Coaching การให้คำปรึกษา1 ชุด 1.3ได้เอกสารชุดการสังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์การบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่ 1.4เกิดชุดสื่อรณรงค์ เพื่อการสื่อสารสาธารณะที่เป็น mass media อย่างน้อย 1 เรื่อง 1.5 เกิดการสื่อสารเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะ ขยายเผยแพร่สู่สาธารณะในวงกว้างของสังคม นำไปสู่การรับรู้ เข้าใจ และมีความตระหนักต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของตนเอง 1.6 ได้ข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่สอดคล้อง แผนสร้างเสริมสุขภาวะ สสส. สปสช. และสธ.โดยเป็นโครงการที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 1.7 ได้เครื่องมือ (Tool) ระบบสารสนเทศ online ที่ใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่
 2. เกิดนโยบายสาธารณะทั้งระดับชาติ ระดับพื้นที่ ระดับหน่วยงาน 4.1เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายในระบบบริการสุขภาพ ในการบูรณาการการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับพื้นที่
  4.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีแผนและโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นกิจกรรมทางกายอาหาร การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ ยาเสพติด จำนวนประมาณ821กองทุน
0.00
2 ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
 1. เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเกิดความรอบรู้มีขีดความสามารถด้านสุขภาวะ
  2.1 เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพที่มีความรอบรู้มีขีดความสามารถด้านสุขภาวะ ประเด็นกิจกรรม ทางกาย อาหาร การจัดการปัจจัยเสี่ยงสุรา ยาสูบ สารเสพติด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข (บุคลากรสายสุขภาพ ใน รพ.สต. และอสม.)  เครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สปสช. กองทุน  เครือข่ายวิชาการ สถาบันการศึกษา
   เครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 77 อำเภอ 2.2ทีมพี่เลี้ยง นักวิชาการ และผู้เสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ ร้อยละ 100ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ และมีทักษะในการใช้ระบบติดตามและประเมินผล และนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.3เกิดข้อเสนอโครงการ 821 โครงการ ในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในพื้นที่ 77 อำเภอ ของ 77 จังหวัด และในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอน รพ.สต.
  1. เกิดพื้นที่สุขภาวะต้นแบบในการบูรณาการการทำงานร่วมของสสส. สปสช. และสธ. ที่สามารถนำไปขยายผลในเชิงพื้นที่ และเชิงนโยบาย 3.1 เกิดพื้นที่ต้นแบบนำร่อง ในการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
0.00
stars
5. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง ระดับเขตและระดับพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมของ สสส. สปสช. และสธ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 678,000.00 0 0.00
5 ส.ค. 62 - 30 มิ.ย. 64 การประชุมทีมคณะทำงานวิชาการ 0 628,000.00 -
5 ส.ค. 62 - 30 มิ.ย. 64 ออกแบบแนวทางการพัฒนาแผน ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และระบบการติดตาม ประเมินผลโครงการ 0 50,000.00 -
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 0 0.00
5 ส.ค. 62 - 31 ก.ค. 64 การดำเนินงานนำร่องพื้นที่ต้นแบบเสริมสร้างสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 0 0.00 -

 

stars
6. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 08:59 น.