สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)

รายละเอียดชุดโครงการ

ชื่อชุดโครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
รหัสชุดโครงการ 62-00-1490
ภายใต้แผนงาน/โครงการ แผนงาน สนส.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่อนุมัติ 5 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินงาน 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
งบประมาณ 15,000,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร, ดร.เพ็ญ สุขมาก, ดร.ซอฟียะห์ นิมะ
พื้นที่ดำเนินการ 76 จังหวัด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2563 7,475,000.00
2 1 ส.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 7,180,000.00
3 1 ก.ค. 2564 31 ก.ค. 2564 345,000.00
รวมงบประมาณ 15,000,000.00

ข้อมูลในการดำเนินงาน

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การดำเนินการพัฒนาความร่วมมือของกลไกที่มีอยู่ในระบบสุขภาพชุมชน ทั้งของ สธ. ในส่วนกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของสปสช.และ กลไกสุขภาพภายใต้การดำเนินงานของสสส. ในการดำเนินงานในพื้นที่ให้ครอบคลุม77จังหวัดรวมทั้งท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอน รพ.สต. 51 แห่ง โดยใช้ฐานทุนเดิมของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่มีอยู่ในทุกตำบล ร่วมกับกลไกต่างๆในทุกพื้นที่ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน จะช่วยเพิ่มจำนวนพี่เลี้ยงขยายพื้นที่การประสานการทำงานร่วมกัน เพิ่มศักยภาพของโครงการการดำเนินงานในระบบสุขภาพชุมชน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างทั่วถึง และครอบคลุม ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในปี 2562-2563สจรส.ม.อ. จึงเสนอโครงการเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะสู่การดำเนินงานในระดับพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้น โดยการสานพลังการทำงานร่วมกันของ สสส. สปสช.และสธ. ในโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที มีเป้าหมาย 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การพัฒนาศักยภาพทีมกลไกร่วมของสสส. สปสช.และสธ.ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในระดับพื้นที่ และ2) การดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โครงการดังกล่าวจะเป็นการเสริมพลังการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน สามารถขยายขอบเขตพื้นที่การทำงานได้กว้างขึ้นภายใต้งบประมาณที่จำกัดอันจะนำไปสู่ความครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ จนกลายเป็นทุนทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างสังคมสุขภาวะ และระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคตนอกจากนี้สาระของหลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพกลไกพี่เลี้ยงในพื้นที่ ในประเด็นกิจกรรมทางกาย และประเด็นอื่น เช่น อาหาร การจัดการปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งประเด็นตามพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำไปขยายผลเป็นหลักสูตรในการดำเนินงานของThai Health Academy ต่อไปได้อีกด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 ส.ค. 62 - 30 มิ.ย. 64 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง ระดับเขตและระดับพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมของ สสส. สปสช. และสธ 0 0.00 - more_vert
5 ส.ค. 62 - 31 ก.ค. 64 การดำเนินงานนำร่องพื้นที่ต้นแบบเสริมสร้างสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 0 0.00 - more_vert
5 ส.ค. 62 - 30 มิ.ย. 64 การประชุมทีมคณะทำงานวิชาการ 0 628,000.00 - more_vert
5 ส.ค. 62 - 30 มิ.ย. 64 ออกแบบแนวทางการพัฒนาแผน ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และระบบการติดตาม ประเมินผลโครงการ 0 50,000.00 - more_vert
รวม 0 678,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 08:59 น.