สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร

stars
1. รายละเอียดชุดโครงการ
ชื่อชุดโครงการ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
ภายใต้แผนงาน/ชุดโครงการ ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส)
รหัสชุดโครงการ
ปีงบประมาณ 2565 (เฉพาะแอดมิน)
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 24 มิถุนายน 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. สถานการณ์/ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
5. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
6. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 17:27 น.