สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 งานกลาง การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 939,000.00 8 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ