สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 หลักสูตรการติดตามประเมินผล 0.00 1 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ
2 หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารโครงการ 0.00 1 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ
3 งานกลาง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 0.00 1 มิ.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ