สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

device_hub

แผนงานศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

stars
1. สถานการณ์/ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
3. แนวทาง/วิธีการสำคัญ
paid
4. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน
บาท
stars
5. โครงการที่ควรดำเนินการ
ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
stars
6. รายชื่อข้อเสนอโครงการ
ไม่มี
stars
7. รายชื่อติดตามโครงการ
ปีงบประมาณชื่อติดตามโครงการองค์กรรับผิดชอบงบประมาณ (บาท)
1 2559 แผนงานโซนใต้ล่าง 0.00
2 2559 แผนงานโซนใต้กลาง 0.00
3 2559 แผนงานโซนใต้อันดามัน 0.00
4 2559 แผนงานโซนใต้บน 0.00
5 2559 แผนงานกลาง 0.00
6 2559 แผนงานสื่อ 0.00
7 2559 แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ 0.00
8 2559 แผนงานสร้างสุข 0.00
9 2559 แผนงานสนับสนุน 0.00
10 2561 ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA 0.00
รวม 0.00
stars
8. เอกสารประกอบ
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สินแผนงานเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2567 น.