สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การแปรรูปอาหารแพะเพื่อลดต้นทุน กรณีศึกษา : ฟาร์มคุณพ่อโส บ้านนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวภู

assignment
บันทึกกิจกรรม