สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายชื่อโครงการ

โครงการ

1 กฎหมายเพื่อความเข้มแข้งของชุมชน
2 ผลการถ่ายทอดเทคดนโลยีผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรที่มีต่อการผลิตเมล็ดพันธู์ข้าวคุณภาพในต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
3 การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
4 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในอำเภอเชียงคำ ปีที่2
5 ข้าวอินทรีย์วิถีจุนและวิทยาศาสตร์หลังการเก็บเกี่ยว (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3)
6 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการป่าชุมชน
7 ผลของดนตรีบำบัดต่อภาวะซึมเศร้าและสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ
8 วิจัยศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
9 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยนิทานพื้นบ้าน
10 การจัดการน้ำและ Smart Farm สนับสนุนโครงการ1 คณะ 1โมเดล
11 การถอดบทเรียนขยะโมเดลและบุรณาการศาสตร์เพื่อให้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนอื่นในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
12 การพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
13 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านต่อการป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชนบ้านถ้ำ
14 วิจัยระบบฐานข้อมูลภูมิสังคมและศักยภาพด้านพลังงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
15 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการป่าชุมชน ระยะที่ 2
16 รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพ ในตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
17 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
18 ดอกซ้อ ขนมแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทลื้อ ผ่านมุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศ
19 ประวัติศาสตร์มีชีวืต(เรื่องเล่าไม่มีวันตาย/หาย)สร้างแนวคิดพัฒนาเมือง : ผ่านงานศิลปะชุมชน
20 วิจัยการประยุกต์ใช้แนวคิดร้านค้าศูนย์บาท เพื่อสร้างเสริม การจัดการขยะที่ยั่งยืนในตำบลแม่กา
21 ศึกาาแนวทางการเสริมสร้างพลังครอบครัวและชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและพัฒนานิสิตทันตแพทย์ครอบครัว มหาวิทยาลัยพะเยาชั้นปีที่ 4 เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
22 วิจัย1คณะ 1โมเดล คณะเภสัชศาสตร์ (การใช้ยา สมุนไพรและเครื่องสำอางอย่างสมเหตุผล)
23 การพัฒนาระบบบริการด้านการส่งเสริมป้องกัน โรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องระหว่างโรงพยาบาล และชุมชน
24 1คณะ1โมเดล คณะสหเวชศาสตร์
25 เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน
26 Mae ka Panoramic :เปิดภาพส่องเมืองผ่านเรื่องศิลปะชุมชน
27 การอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชาวเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนโครงการ1 คณะ 1โมเดล คณะนิติศาสตร์
28 การพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นปลูกสำหรับการปลูกพืชปลอดสารพิษ
29 การวิจัยและพัฒนาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในตำบลแม่กา
30 การวิจัยและพัฒนาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในตำบลแม่กา
31 แนวทางพัฒนาแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4.0 ในชุมชนคลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
32 แนวทางพัฒนาแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4.0 ในชุมชนคลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
33 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:พะเยาโมเดล :กรณีศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
34 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:พะเยาโมเดล :กรณีศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

โครงการขยายผล