สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

อบรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

assignment
บันทึกกิจกรรม