สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายชื่อโครงการ

โครงการ

1 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
2 เล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดด..สู่เมืองกมลากาฬสินธุ์ด้วยยุวมัคคุเทศน์ท้องถิ่น
3 ดนตรี-นาฏศิลป์สู่ชุมชน
4 นาฏศิลป์สำหรับผู้สูงวัย
5 สืบสานงานศิลป์สู่..ผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
6 สืบสานงานศิลป์สู่ ผู้สูงวัย อำเภอกมลาไสย
7 ค่ายอบรมนาฏศิลป์ดนตรีระยะสั้น ๒๔ ชั่วโมง
8 ค่ายนาฏศิลป์ดนตรีอาสาพัฒนาชุมชน
9 ค่ายนาฏศิลป์สู่ชุมชน
10 สืบสานงานศิลป์ ถิ่นอีสานเพื่อพัฒนาชุมชน
11 สืบสานงานศิลป์สู่เด็กและเยาวชนบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น
12 สืบสานงานศิลป์สู่เด็กเยาวชนพิการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกาฬสินธุ์
13 สืบทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกาฬสินธุ์ กลองกิ่ง

โครงการขยายผล