สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การอนุรักษ์และการสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนบ้านโคก หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ตลาดออนไลน์

assignment
บันทึกกิจกรรม