สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 25 พ.ย. 2562

 

 

 

 

 

Coaching ทีมระดับเขต 4 ธ.ค. 2562 4 ธ.ค. 2562

 

จัดประชุมร่วมระหว่างทีมพี่เลี้ยงและผู้แทน สแสช.เขต6 ประกอบด้วย พี่เลี้ยงระดับเขต  ตัวแทนจังหวัดพชอ.จังหวัดละ1คน จำนวน 5 คน(ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  ระยอง  จันทบุรี ตราด)  อปท.ขนาดใหญ่แห่งละ2คน(ทน.สมุทปราการ ทม.ชลบุรี) และรพ.สต.ถ่ายโอน 1คน(รพ.สต.คลองหินปูน) รวมทั้งสิ้น ๒๐คน

 

พี่ลียงเขต  สปสช.และพี่เลี้ยงจังหวัด  ร่วมออกแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการ    กิจกรรมที่ได้จากที่ประชุม       1.ให้ตัวแทนจังหวัดสรรหาทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัดๆละ5คน       2.ให้ทีมอปท.ขนาดใหญ่และรพ.สต.ถ่ายโอน จัดทีมๆละ5-10คน         3.กำหนดจัดประชุมทีมงานในข้อ1 วันที่15 มค.63 ณ จ.จันทบุรี  และประชุมทีมงานในข้อ2  วันที่8มค.63 ณ จ.สระแก้ว

 

การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 12 ธ.ค. 2562

 

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) 1 ม.ค. 2563

 

 

 

 

 

การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 15 ก.พ. 2563 15 ก.พ. 2563

 

จัดประชุมพี่เลี้ยงจังหวัดตราด  และเจ้าหน้าที่กองทุนฯๆละ ๕คน ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด  จำนวน ๖ กองทุน  รวมจำนวน๓๐  คน

 

เจ้าหน้าที่กองทุนฯๆละ ๕คน ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม

 

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี 20 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563

 

เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี ของผู้แทนกองทุน  จำนวน๗๐คน

 

กองทุนตำบลในเขต พชอ.เมืองปราจีนบุรี สามารถพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี

 

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี 17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563

 

จัดประชุมผู้แทนกองทุนและคณะกรรมการกองทุน(รพ.สต.)เพื่อลงรายละเอียดการบันทึกโปรแกรมประกอบด้วยการบันทึกแผนงาน  การบันทึกโครงการย่อยและการพัฒนาโครงการ

 

มีการบันทึกแผนงาน  การบันทึกโครงการย่อยและการพัฒนาโครงการ

 

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี 17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563

 

จัดประชุมจนท.กองทุนอละรพ.สต เพื่อบันทึกแผนงาน  การบันทึกโครงการย่อยและการพัฒนาโครงการ

 

มีการบันทึกแผนงาน  การบันทึกโครงการย่อยและการพัฒนาโครงการ

 

ติดตามกานบันทึกแผนงานโครงการทน.ชลบุรั 23 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563

 

พบพี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงกองทุน แนะนำการบันทึกข้อมูล แผนงานโครงการ

 

มีแผนงานจำนวน๖  แผนงาน

 

ติกตามก่รบัรทึกโครงการ แผนงาน ทน.สมุทรปราการ 23 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563

 

แนะนำ เสนอแนะพี่เลี้ยงจังหวัด  และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกแผนงานโครงการ

 

มีแผนงานจำนวน5 แผนงาน

 

ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการระดับพื้นที่ พชอ.เมืองระยอง 24 มิ.ย. 2563 24 มิ.ย. 2563

 

จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการบันทึกข้อมูลสถานการณ์ แผนงาน โครงการในกองทุนของ พชอ.นี้ รวมทั้งการนำเสนอภาพรวมของปัญหาสาธารณสุขของพชอ.เมืองระยอง

 

จำนวนกองที่ร่วม 14 กองทุน จำนวนกรรมการกองทุนและจนท.บันทึกข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องจำนว50 คนจำนวนแผนงาน ๖  แผนงาน  โครงการอยู่ระหว่างพี่เลี้ยงจังหวัดติดตามต่อเนื่อง

 

ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการระดับพื้นที่ พชอ.เมืองจันทบุรี 25 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563

 

จัดประชุมกรรมการกองทุนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของกองทุนในพชอ.เมืองจันทบุรี จำนวน 15 กองทุน

 

มีแผนงานจำนวน๖แผนงาน

 

การประชุมชี้แจงทีมระดับเขต 4 ธ.ค. 2562 4 ธ.ค. 2562

 

จัดประชุมร่วมระหว่างทีมพี่เลี้ยงและผู้แทน สแสช.เขต6 ประกอบด้วย พี่เลี้ยงระดับเขต  ตัวแทนจังหวัดพชอ.จังหวัดละ1คน จำนวน 5 คน(ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) อปท.ขนาดใหญ่แห่งละ2คน(ทน.สมุทปราการ ทม.ชลบุรี) และรพ.สต.ถ่ายโอน 1คน(รพ.สต.คลองหินปูน) รวมทั้งสิ้น ๒๐คน

 

พี่ลียงเขต  สปสช.และพี่เลี้ยงจังหวัด  ร่วมออกแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการ    กิจกรรมที่ได้จากที่ประชุม       1.ให้ตัวแทนจังหวัดสรรหาทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัดๆละ5คน       2.ให้ทีมอปท.ขนาดใหญ่และรพ.สต.ถ่ายโอน จัดทีมๆละ5-10คน         3.กำหนดจัดประชุมทีมงานในข้อ1 วันที่15 มค.63 ณ จ.จันทบุรี  และประชุมทีมงานในข้อ2  วันที่8มค.63 ณ จ.สระแก้ว

 

การประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนกองทุน และพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้โปรแกรมonline 8 ม.ค. 2563 8 ม.ค. 2563

 

ประชุมแกนนำในอปท.ขนาดใหญ่(ทน.สมุทรปราการ ทม.ชลบุรี) อละรพ.สต.ถ่ายโอน(อบต.คลองหินปู สระแก้ว)  จำนวน40คน

 

แกนนำในอปท.เป้าหมาย สามารถบันทึกโปรแกรม  และแนะนำเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการใน5แผนงานหลัก  คือ  แผนงานกิจกรรมทางกาย  แผนงานอาหารและโภชนาการ  แผนงานเหล้า  แผนงานบุหรี่ และแปนงานสารเสพติด

 

การประชุมทีมระดับเขต เพื่อวางแผนงานบริหารกลุ่มจังหวัดใน พชอ. 22 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563

 

จัดประชุมพี่เลี้ยงระดับเขตและระดับจังหวัดในพื้นที่ พชอ.  ใน ๕  จังหวัด ประกอบด้วย อำเภอเมืองระยอง  อำเภอเมืองจันทบุรี  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  อำเภอบ่อไร่  และอำเภอพนมสารคาม จำนวน ๔๐  คน

 

พี่เลี้ยงระดับเขตและระดับจังหวัดในพื้นที่ พชอ.  ใน ๕  จังหวัด  สามารถจัดทำแผนกองทุน และพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้โปรแกรมonline

 

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ตราด 15 ก.พ. 2563

 

 

 

 

 

4การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี 17 ก.พ. 2563

 

 

 

 

 

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ฉะเชิงเทรา 20 ก.พ. 2563

 

 

 

 

 

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ระยอง 21 ก.พ. 2563

 

 

 

 

 

การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน จ.จันทุบรี 22 ก.พ. 2563

 

 

 

 

 

การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. 1 มี.ค. 2563

 

 

 

 

 

การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนอบต.ตลองหินปูน 9 มี.ค. 2563

 

 

 

 

 

การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนทม.ชลบุรี 13 มี.ค. 2563

 

 

 

 

 

การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนทน.สมุทรปราการ 19 มี.ค. 2563

 

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 6 พ.ค. 2563

 

 

 

 

 

การประชุมทีมระดับเขต เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ ระยะที่ 2 18 มิ.ย. 2563

 

 

 

 

 

การประชุมทีมระดับเขต เพื่อหารือร่วมฯ 14 ส.ค. 2563

 

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 8 ต.ค. 2563