สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 17 ต.ค. 2562

 

 

 

 

 

การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 17 ต.ค. 2562

 

 

 

 

 

การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. 18 ต.ค. 2562

 

 

 

 

 

การประชุมชี้แจงทีมระดับเขตให้เข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน 6 ธ.ค. 2562 6 ธ.ค. 2562

 

แนะนำวัตถุประสงค์ของโครงการ แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ แลกเปลี่ยนสถานการณ์การดำเนินงานการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่ หารือการจัดทำแผนในพื้นที่

 

ผลผลิต กลุมเป้าหมายมาไม่ครบตามจำนวน ขาด 2 พื้นที่ ผลลัพธ์ กลุ่มที่มามาครั้งแรกทำให้เกิดกระบวนการสร้างความเข้าใจ
          ได้เห็นกระบวนการการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมงาน พชอ.แต่ละพื้นที่

 

การประชุมcoaching ทีมระดับพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะประชาชนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกรรมการ พชอ. 7 ก.พ. 2563 7 ก.พ. 2563

 

การประชุมcoaching ทีมระดับพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะประชาชนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และกรรมการ พชอ.

 

ผลผลิต  มีการรับรู้เรื่องโครงการกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพชอ. ประธานกองทุน เลขานุการกองทุน เลขานุการคณะกรรมการ พชต. โรงเรียน ในพื้นที่เป้าหมาย รับรู้โครงการและยินดีเข้าร่วมโครงการ ผลลัพธ์  มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะพัฒนาคุณภาพแผนงานโครงการให้มีความเชื่อมโยงกับวาระประเด็น พชอ.เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน

 

การประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงการและพิจารณาคุณภาพโครงการ 20 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563

 

ประชุมพัฒนาคุณภาพโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ พชอ. คณะกรรมการกองทุน และเลขานุการกองทุน ตัวแทนกองุทนและทีมพี่เลี้ยง

 

ผลผลิต ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ พชอ. โดยการรับรู้และเข้าร่วม และต่อยอด ผลลัพธ์  มีการได้มาซึ่งโครงการ และได้นำโครงการที่ทำอยู่มาต่อยอดจนสามารถที่จะทำต่อได้

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น 6 มี.ค. 2563 6 มี.ค. 2563

 

ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการผ่านระบบออนไลน์ และเรียนรู้การใช้โปรแกรมผ่านเวบไซต์

 

ผลผลิต  ผู้รับผิดชอบกองทุนและตัวแทน รพ.สต. รับรู้ รับฟัง และสามารถบันทึกแผนงานโครงการเพื่อขอรับทุนกองทุนสุขภาพตำบล ผลลัพธ์  คาดหวังมีการใช้เวบไซต์ในการพัฒนาแผนงานโครงการโดยตัวแทน รพ.สต.และมีการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการโดยผู้รับผิดชอบกองทุน

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพระดับพื้นที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนงานโครงการ 19 มี.ค. 2563 19 มี.ค. 2563

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนงานโครงการ (พื้นที่ที่ท้องถิ่นรับถ่ายโอน รพ.สต.)

 

ผผลิต การสร้างการรับรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนาแผนงานและการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการลงในเว็บไซต์ของกองทุนสุขภาพตำบล ผลลัพธ์  มีการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการที่ขอทุนสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลนาพู่

 

ประชุมพัฒนาแผนปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนาแผนงานโครงการ ครั้งที่2 20 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563

 

ประชุมพัฒนาแผนปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนาแผนงานโครงการ ครั้งที่2

 

ผลผลิต ทบทวนแผนติดตามการดำเนินงาน ผลลัพธ์  ได้แผนปฏิบัติการรายพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม

 

ประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ 4 มิ.ย. 2563 4 มิ.ย. 2563

 

ประชุมร่วมกับทีมพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ

 

ได้จัดทำแผนงบประมาณ ผลลัพธ์ มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของโครงการ

 

ประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ 5 มิ.ย. 2563 5 มิ.ย. 2563

 

ประชุมร่วมกับทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ

 

พื้นที่จัดทำแผนงบประมาณ
ผลลัพธ์ มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของโครงการ

 

ประชุมติดตามแผนงานโครงการและการลงบันทึกโครงการในระบบออนไลน์ 9 มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2563

 

ประชุมทีมระดับเขตติดตามแผนงานโครงการและการลงบันทึกโครงการในระบบออนไลน์

 

รับผู้และเข้าใจต่อการดำเนินงานของโครงการ ผลลัพธ์  เกิดแผนปฏิบัติงานในแต่ละจังหวัดทีมงานสามารถบันทึกข้อมูลและสามารถไปถ่ายทอดต่อได้

 

ประชุมทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนผ่านระบบออนไลน์ 19 มิ.ย. 2563 19 มิ.ย. 2563

 

ประชุมทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน โครงการกองทุนผ่านระบบออนไลน์

 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลของกองุทน และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. สามารถลงบันทึกแผนงาน โครงการเพื่อขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล ผลลัพธ์  คาดหวังมีการใช้เว็บไซต์ในการพัฒนาแผนงาน โครงการ

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพสุขภาพท้องถิ่น 24 มิ.ย. 2563 24 มิ.ย. 2563

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพื้นที่ในการทำแผนและข้อเสนอโครงการ

 

ผลผลิต คณะกรรมการ พชอ. ประธานกองทุน เลขานุการกองทุน รพ.สต. PCU อนุกรรมการ พชอ.รับรู้รับทราบโครงการ ผลลัพธ์  มีการเชื่อมโยงบูรณาการดำเนินงานมีข้อตกลงร่วมกันพัฒนาแผนงานโครงการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 25 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ และพัฒนาศักยภาพการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ

 

มีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการและพื้นที่เป้าหมายยินดีเข้าร่วมโครงการ ผลลัพธ์  เกิดการพัฒนาคุณภาพโครงการ และมีการใช้เว็บไซต์ในการพัฒนาแผนงานโครงการ

 

ประชุมทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร 15 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2563

 

ประชุมการปฏิบัติการลงบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการในเว็บไซต์

 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบกองทุนตัวแทน รพ.สต.รับรู้และสามารถบันทึกแผนงานโครงการ ผลลัพธ์ มีการใช้เว็บไซต์ในการพัฒนาแผนงานโครงการโดยผู้รับผิดชอบกองทุน

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและผู้ขอรับทุนสนับสนุนโครงการ 16 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563

 

ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพื้นที่ในการทำแผนและพัฒนาข้อเสนอโครงการ

 

ผลผลิต คณะกรรมการ คณะทำงาน รับทราบการจัดทำแผนและข้อเสนอโครงการ ผลลัพธ์ มีความรู้เรื่องแนวททางการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการลงบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ 18 ส.ค. 2563 18 ส.ค. 2563

 

ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนแผนงาน / โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

ผลผลิต เพื่อทราบสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่และพัฒนาศักยภาพการเขียนแผนงาน โครงการ ผลลัพธ์ ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถเขียนแผนงาน โครงการ และบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้

 

การประชุมชี้แจงนโยบายแก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) คณะทำงานบริหารจัดการกองทุนเพื่อเชื่อมโยงบูรณาการ 25 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2563

 

ประชุมชี้แจงนโยบายแก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) คณะทำงานบริหารจัดการกองทุนเพื่อเชื่อมโยงบูรณาการ

 

ผลผลิต ชี้แจงนโยบายคณะกรรมการ พชอ. อนุกรรมการ พชอ.
ผลลัพธ์ การเชื่อมโยงการดำเนินงานแบบบูรณาการ

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)ระดับอำเภอ ระดับตำบล(พชต.)และพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำแผนงาน/โครงการ 26 ส.ค. 2563 26 ส.ค. 2563

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)ระดับอำเภอ ระดับตำบล(พชต.) และพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนงาน โครงการ

 

ผลผลิต  วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ผลลัพธ์  พัฒนาศักยภาพผู้จัดทำโครงการ ได้แผนงาน โครงการ ที่มีประสิทธิภาพ

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการและการอบรมการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ 19 ม.ค. 2564 19 ม.ค. 2564

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการดำเนินงานและการฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ

 

กิจกรรมชี้แจงโครงการ และฝึกปฏิบัติการบันทึกแผนงานโครงการ
ผลลัพธ์ ในระหว่างการฝึกปฏิบัติมีการซักถาม และผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจ และได้ทดลองบันทึกโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุน

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเขตกองทุนสุขภาพตำบลคุณภาพเพื่อบันทึกแผนงานโครงการ 5 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ และบันทึกแผนงานโครงการ

 

เพื่อการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลกองทุนสุขภาพตำบล ผลลัพธ์ มีการบันทึกแผนงานโครงการที่มีคุณภาพที่ครบถ้วนและสมบูรณ์

 

สรุปบทเรียนติดตามบทเรียนการดำเนินงานกองทุน 22 มี.ค. 2564 24 พ.ค. 2564

 

ติดตามการพัฒนาโครงการ การดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยงและการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ

 

มีขบวนการติดตามในพื้นที่และมีการบันทึกแผนงานโครงการกองทุนที่ทำงานได้ดี

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอปลาปาก จ.นครพนม 24 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2564

 

พัฒนาแนวทางในการยกระดับแผนงานโครงการสู่วาระอำเภอ

 

มีการบันทึกแผนงานโครงการอย่างน้อย 3 โครงการจนถึงติดตามโครงการ

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอด่านซ้าย จ.เลย 26 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564

 

การพัฒนาแนวทางในการยกระดับแผนงานโครงการสู่วาระอำเภอ

 

แต่ละกองทุนบันทึกแผนงานโครงการอย่างน้อย 3 โครงการจนถึงติดตามโครงการ

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอศรีวิไล จ.บึงกาฬ 1 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564

 

พัฒนาแนวทางในการยกระดับแผนงานโครงการสู่วาระอำเภอ

 

กองทุนบันทึกแผนงานโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ ผลลัพธ์มีการบันทึกแผนงานโครงการจนถึงติดตามโครงการ ไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 1 เม.ย. 2564 23 เม.ย. 2564

 

พัฒนาแนวทางในการยกระดับแผนงานโครงการสู่วาระอำเภอ และการบันทึกแผนงานโครงการ

 

แต่ละกองทุนมีการบันทึกแผนงานโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ ผลลัพธ์มีการบันทึกแผนงาน โครงการจนถึงติดตามโครงการ ไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ

 

ประชุมการยกระดับแผนงานโครงการกองทุน 1 เม.ย. 2564 28 เม.ย. 2564

 

การติดตามการพัฒนาโครงการ การดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยงและการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ

 

มีขบวนการติดตามในพื้นที่ และมีการบันทึกแผนงานโครงการ กองทุนที่ทำงานได้ดี

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร 19 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564

 

การพัฒนาแนวทางในการยกระดับแผนงานโครงการสู่วาระอำเภอ

 

แต่ละกองทุนบันทึกแผนงานโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ ผลลัพธ์มีการบันทึกแผนงานโครงการตลอดจนถึงติดตามโครงการ ไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน 28 พ.ค. 2564 25 มิ.ย. 2564

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน

 

ตัวแทน สสอ. ตัวแทน รพ.สต. ตัวแทน อปท. กองทุน
มีการพัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในการทำแผนงานโครงการและติดตามประเมินผล