สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
24 - 28 มิ.ย. 62 ศึกษาบริบทเบื้องต้นและผลการดำเนินงานของแต่ละชุมชน 3 9,850.00 9,850.00
10 - 17 ก.ค. 62 ประชุมพัฒนาเครื่องมือ และออกแบบเครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 3 8,850.00 8,850.00
18 ก.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มจิตอาสา ครั้งที่ 1 10 7,760.00 7,760.00
22 ก.ค. 62 3.ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 2 10 6,600.00 6,600.00
25 ก.ค. 62 ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 3 10 5,950.00 5,950.00
2 ส.ค. 62 ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 4 7 5,900.00 5,900.00
5 ส.ค. 62 ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลัน ครั้งที่ 5 7 8,550.00 12,240.00
15 ส.ค. 62 3.ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 6 10 6,380.00 6,380.00
25 ส.ค. 62 ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 7 10 7,300.00 7,300.00
29 ส.ค. 62 ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 8 7 4.00 4,682.00
2 ก.ย. 62 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 0 8,850.00 12,000.00
3 ก.ย. 62 สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 1 5 4,150.00 4,150.00
11 ก.ย. 62 สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 2 3 3.00 3,600.00
16 ก.ย. 62 สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 3 3 3,600.00 3,600.00
24 ก.ย. 62 สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 4 3 3,600.00 3,600.00
27 ก.ย. 62 ลงกิจกรรมและการเงินออนไลน์ 1 6,823.00 11,152.00
29 ก.ย. 62 สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 5 3 2,824.00 2,824.00
29 ก.ย. 62 จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบรูณ์ 1 4,000.00 4,000.00
รวม 96 100,994.00 18 120,438.00