สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่ออาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด)

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
เลี้ยงปลาดุกในกระชัง ระยะที่ 1 31 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562

 

เลี้ยงปลาจำนวน 2 กระชัง มีการปล่อยปลา 750 ตัวต่อกระชัง แยกปลาดุกจากขนาดเล็กจากบ่ออนุบาลลงกระชังเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ ปรับอาหารปลาเป็นสูตรปลาขนาดกลาง โดยให้นักเรียน 173 คน แบ่งเวรกันให้อาหารปลา ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำ

 

เลี้ยงปลาจำนวน 2 กระชัง มีการปล่อยปลา 750 ตัวต่อกระชัง โดยให้นักเรียน 173 คน แบ่งเวรกันให้อาหารปลา ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำ

 

จัดซ้ืออาหารปลาเป็นอาหารปลาขนาดใหญ่ 26 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562

 

ซื้ออาหารปลาดุก 2 กระสอบ

 

ได้อาหารปลาดุก 2 กระสอบเพื่อนำไปให้อาหารปลา