สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่ออาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด)

แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)

 เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด(Indicator)สถานการณ์เป้าหมายผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลกระทบ
(Impact)
อธิบายข้อสังเกตที่สำคัญ
1 เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงปีการศึกษาโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร
ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ
173.00 173.00

1.นักเรียนได้รับประทานเมนู่จาก ปลาดุกจากโครงการฯ

2.ผลผลิตที่ป้อนสู่โรงครัวของโรงเรียน เกิดเป็นเมนูอาหารกลางให้กับนักเรียน จำนวน 173คน

3.ผลผลิตที่ได้จากโครงการฯ ปลาดุก ที่รู้แหล่งที่มาและมีความปลอดภัย

4.นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมวัย

1.นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมวัย

2.ผลผลิตมีความปลอดภัย

3.นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง

น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ ดูจากบันทึกภาวะทางโภชนาการ

2 เพื่่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาดุก
ตัวชี้วัด : นักเรียนนำความรู้ ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
0.00 173.00 1,500.00

นักเรียน 173 คน ได้เรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาดุก

การเพะเลี้ยงปลาดุกมีการแบ่งเวรให้เด็กให้อาหารปลา ทำให้ครูเห็นความตั้งใขอเด็กและส่งผลให้เด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้น

เด็กมีกิจกรรมทำ