สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านพรุหวา)

แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)

 เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด(Indicator)สถานการณ์เป้าหมายผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลกระทบ
(Impact)
อธิบายข้อสังเกตที่สำคัญ
1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบตามเกณฑ์ตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนมาประกอบอาหาร
ตัวชี้วัด : นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบตามเกณฑ์ตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนมาประกอบอาหาร
362.00 362.00

นักเรียนได้รับประทานผักปลอดสารพิษและอาหารปราศจากสารอันตราย

1.นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมวัย

2.ผลผลิตมีความปลอดภัย

3.นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง

น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ ดูจากบันทึกภาวะทางโภชนาการ

2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร โภชนาการ การแปรรูปและถนอมอาหาร
ตัวชี้วัด : มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร โภชนาการ การแปรรูปและถนอมอาหาร
362.00 362.00

นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริม

นักเรียนมีประสบการณ์ และนำความรู้มาประกอบอาชีพได้

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจในการทำกิจกรรม

3 เพื่อฝึกทักษะให้แก่ นักเรียนทางด้านการเกษตรเป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไป
ตัวชี้วัด : นักเรียนทางด้านการเกษตรเป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไป
362.00 362.00

นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริม

นักเรียนมีประสบการณ์ และนำความรู้มาประกอบอาชีพได้

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจในการทำกิจกรรม

4 เพื่อให้โรงเรียน เป็นต้นแบบความพอเพียงของชุมชน
ตัวชี้วัด :
362.00 362.00

นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

นักเรียนมีประสบการณ์และสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถใช้ชีวิตย่างพอเพียง

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจในการทำกิจกรรม