สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันอย่างเพียงพอกับความต้องการ และฝึกให้นักเรียนรับประทานผัก

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ในการปลูกพืชผัก

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารให้ได้โปรตีนจากเนื้อปลา และนักเรียนได้ความรู้

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อฝึกความรับผิดชอบให้แก่นักเรียน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 : เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้ระหว่างเรียน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทาอาหารกลางวันที่มีคุณค่าอย่างเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายและมีสุขภาพอนามัยที่ดี

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 : เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและด้านเกษตรกรรมให้นักเรียน ผู้ปกครองร่วมทั้งชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารและมีความรู้ด้านเกษตรกรรม

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 : เพื่อให้นักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยการปฏิบัติจริงให้รู้จักวิธีการผลิตอาหาร และความรู้ด้านเกษตรกรรม

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

14 - 21 พ.ค. 62 เลี้ยงปลาดุก 7,500.00 -
15 พ.ค. 62 เตรียมดิน/ปลูกผักสวนครัว 3,300.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้