สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการผลผลิตเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนสนุก (โรงเรียนบ้านควนกบ)

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
เตรียมแปลงปลูกผักและปลูกผักในลูกท่อซีเมนต์ 17 พ.ค. 2562

 

 

 

 

 

การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 22 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562

 

1.จัดเตรียมสถานที่สำหรับเลี้ยงปลาดุกทั้งแบบบ่อดินเป็นบ่อซีเมนต์

2.จัดแบ่งบทบาทนักเรียน ตารางผู้รับผิดชอบในการดูแลเลี้ยงปลาดุก เช่น การให้อาหาร การถ่ายน้ำเสียจากบ่อปลา

 

ปฏิบัติตามแผนจากบ่อดินเป็นท่อซีเมนต์เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีสระน้ำสำหรับเลี้ยงปลาดุก ได้จัดหาปลามาเลี้ยงแต่ประสบปัญหาในการดูแลและการจัดการ ระบบน้ำในบ่อและในบ่อปลายังมีปลาชนิดอื่นที่เป็นศัตรูปลาดุกที่มาปล่อยจึงได้เปลี่ยนมาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์แทน