สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

attach_money

โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง

attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 115 มิ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของสจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของสสส.
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 21 ต.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2560
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของสจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของสสส.
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 31 ต.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2560
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 3