สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)

 เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด(Indicator)สถานการณ์เป้าหมายผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลกระทบ
(Impact)
อธิบายข้อสังเกตที่สำคัญ
1 เพื่อให้โรงเรียนมีวัตถุดิบที่ปลอดจากสารเคมีในการประกอบอาหาร
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยวัตถุดิบที่ปราศจากสารเคมี
0.00 100.00

นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนา นักเรียนมีความรู้เรื่องการเกษตร มีการขยายผลสู่ชุมชน

นักเรียนได้รับอาหารตามหลักโภชนาการครบถ้วน นักเรียนมีสุขอนามัยสมบูรณ์ ครู นักเรียนและชุมชนตระหนักถึงการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

ส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง