สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก.ค. 61 - 31 ส.ค. 61 ทีมวิชาการทบทวนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ 5 7,000.00 6,000.00
13 ส.ค. 61 การประชุมร่วมกับผู้ให้ทุนเพื่อวางแผนการทำวิจัยและประเมินผล 2 2,000.00 1,080.00
24 ส.ค. 61 การประชุมร่วมกับ สจรส.ม.อ.เรื่องการบริหารโครงการด้านการเงิน 6 1,000.00 1,080.00
1 - 30 ก.ย. 61 ทีมวิชาการเก็บข้อมูลสถานการณ์ข้าวในจังหวัดพัทลุง 10 5,000.00 5,000.00
4 ก.ย. 61 การประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและสนับสนุนชี้แจงโครงการ 5 1,000.00 1,539.00
1 - 31 ต.ค. 61 ทีมวิชาการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์และข้าวในจังหวัดพัทลุง 10 6,000.00 5,426.00
5 ต.ค. 61 ประชุมการจัดทำรายงานผลงานและการจัดทำระบบการเงินและบัญชี 2 1,000.00 1,080.00
23 ต.ค. 61 การประชุมทีมวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการเก็บข้อมูล 3 500.00 5,737.00
24 ต.ค. 61 สัมภาษณ์และสนทนากับแกนนำในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 5 1,000.00 4,746.00
16 พ.ย. 61 การประชุมทีมวิจัย เพื่อชี้แจงโครงการและกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผล 8 2,000.00 9,347.00
1 - 31 ธ.ค. 61 ทีมวิชาการสังเคราะห์ข้อมูลเรียบเรียงเป็นเอกสารในส่วนยุทธศาสตร์และสถานการณ์ข้าวในจังหวัดพัทลุง 5 10,000.00 10,319.00
19 - 20 ก.พ. 62 สัมภาษณ์เชิงลึกการขับเคลื่อนนโยบายข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง และเตรียมการประชุม 3 2,000.00 1,650.00
13 มี.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้า สรุปบทเรียน และวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 40 50,000.00 30,057.00
18 มี.ค. 62 การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 3 421.00 421.00
24 เม.ย. 62 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธสาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 5 460.00 460.00
17 พ.ค. 62 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียนการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 7 500.00 500.00
29 พ.ค. 62 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการเก็บข้อมูลรอบต่อไป วิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 6 500.00 500.00
10 มิ.ย. 62 การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม 5 1,240.00 1,240.00
11 มิ.ย. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 3 1.00 2,300.00
14 มิ.ย. 62 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียนการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 7 500.00 500.00
25 มิ.ย. 62 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ต่อ สจรส. 6 500.00 500.00
28 มิ.ย. 62 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 7 500.00 500.00
4 ก.ค. 62 การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม 4 980.00 980.00
5 ก.ค. 62 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 6 500.00 500.00
7 ก.ค. 62 การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม 3 700.00 700.00
11 ก.ค. 62 การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม 5 1,500.00 1,240.00
19 ก.ค. 62 ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 7 500.00 500.00
20 ก.ค. 62 การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม 5 1,500.00 1,200.00
22 ก.ค. 62 ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ผลข้อมูลวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 6 500.00 500.00
23 ก.ค. 62 การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก อภิปรายกลุ่ม 4 500.00 3,453.00
24 ก.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 13 7,000.00 5,995.00
30 ก.ค. 62 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อเสนอรายงานวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 6 500.00 500.00
31 ก.ค. 62 ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาและเสนอแนะรายงานผลการประเมินวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 7 500.00 500.00
31 ก.ค. 62 ค่าบริหารจัดการในการดำเนินโครงการ 5 12,198.00 13,950.00
31 ก.ค. 62 จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลโครงการวิจัย ประมวลและสังเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 30 30,000.00 30,000.00
รวม 254 150,000.00 35 150,000.00