สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 1. เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์และรูปแบบ (Model) การจัดการความมั่นคงทางอาหารในหมู่บ้านทุ่งยาว และบ้านเกาะทองสมใหม่ ใน 4 มิติ
ตัวชี้วัด : 1. มีข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่บ้านโคกม่วงและบ้านเกาะทองสมใหม่ ใน 4 มิติ 1.1 มิติความพอเพียง 1. พื้นที่ผลิตอาหาร (ข้าว ผักพื้นบ้าน ปศุสัตว์ ประมง ผลไม้) 2. ปัจจัยสาเหตุของการลดลงของพื้นที่ผลิตอาหาร 1.2 มิติความปลอดภัย 1. การตรวจอาหารที่ปนเปื้อนสารตกค้าง 6 ชนิด และน้ำมันทอดซ้ำ 2. พื้นที่ทำการเกษตรอินทรียื และพื้นที่ทำการเกษตรเคมี 3. เกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือด 4. กลไก มาตรการในพื้นที่ ต่อการสร้างให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร 1.3 มิติการเข้าถึงได้ 1. การเข้าถึงอาหารที่มั่นคงในพื้นที่ เช่นแหล่งจำหน่าย การส่งเสิมการปลูกผักริมรั้ว หรือบริเวณบ้าน การปลูกพืชร่วมยาง 2. ความพอเพียงในการบริโภคอาหาร และการกระจายผลผลิตในชุมชนสู่ครัวเรือน 1.4 กระบวนการมีส่วนร่้วมในชุมชน กลุ่ม เครือข่าย ในหมู่บ้านที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร 1.5 สังเคราะห์ข้อมุล จัดทำรูปแบบ Model ความมั่นคงทางอาหารของหมู่บ้านต้นแบบ

 

2 2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายพื้นที่ต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ตัวชี้วัด : 2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายพื้นที่ต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบล 2.1 ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร 2.2 พัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร 2.3 ภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมรับรองแผน และนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) 1. เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์และรูปแบบ (Model) การจัดการความมั่นคงทางอาหารในหมู่บ้านทุ่งยาว และบ้านเกาะทองสมใหม่ ใน 4 มิติ (2) 2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายพื้นที่ต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh