สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
16 พ.ย. 60 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนงานกลาง ระบบสนับสนุน HIA 50 34,000.00 28,710.00
29 ม.ค. 61 - 2 ก.พ. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 80 82,000.00 65,040.00
28 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ศวสต. ปีที่2พ.ศ.2561-2562ครั้งที่3 100 275,135.00 275,135.00
8 พ.ย. 61 เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 49 70,218.00 70,218.00
รวม 279 461,353.00 4 439,103.00