สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ8 พฤศจิกายน 2561
8
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 49 คน จากที่ตั้งไว้ 49 คน
ประกอบด้วย

-สจรส.มอ.

-สภาองค์กรชุมชน

-สมาคมผู้บริโภค

-อปท.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ศวสต. ปีที่2พ.ศ.2561-2562ครั้งที่328 กรกฎาคม 2561
28
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 130 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

สจรส.ม.อ.,อปท.,สปสช.,ภาคประชาชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ29 มกราคม 2561
29
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย hsmiscac
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย

-

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนงานกลาง ระบบสนับสนุน HIA16 พฤศจิกายน 2560
16
พฤศจิกายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย hsmiscac
circle
วัตถุประสงค์

ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการผลของการประยุกต์ใช้กระบวนการ CHIA ในการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.1 แจ้งที่ประชุมทราบ โดยมีทีมคณะอาจารย์จากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มอ.หาดใหญ่ ชี้แจงถึงโครงการที่ดำเนินการ่วมกับ สสส. วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด และการจัดการขยะมูลฝอย เป็น 1 ในโครงการนั้น 1.2 ชี้แจงถึงแนวทางในการปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานโครงการผลของการประยุกต์ใช้กระบวนการ CHIA ในการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
1.3 ชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบล ประเด็นการจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ตัวอย่างกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน ระดับตำบลโดยทีมคณะอาจารย์ 1.4 ชี้แจงถึงสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่ตำบลพรุใน การจัดการตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาและ ปัจจุบันที่กำลังดำเนินการอยู่ รวมถึงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของเทศบาลตำบลพรุใน ปี 2558-2562

1.5 ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โครงการผลของการประยุกต์ใช้กระบวนการ CHIA ในการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย
  1. ตัวแทนจากเทศบาลตำบลพรุใน จำนวน 7 คน
  2. ผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลพรุในจำนวน 5 คน
  3. กรรมการชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน
  4. ประธานสภาวัฒนธรรม จำนวน 1 คน
  5. ตัวแทนโรงแรม จำนวน 1 คน
  6. ประธาน อสม. ตำบลพรุใน จำนวน 1 คน
  7. แพทย์ประจำตำบลพรุใน 1 คน
  8. ตำแทนผู้ใหญ่บ้านตำบลพรุใน จำนวน 1 คน 9.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 14 คน
  9. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ จำนวน 2 คน
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-