สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
23 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงานวิจัยครั้งที่ 1 5 5,000.00 3,600.00
19 ก.ย. 61 ประชุมคณะทำงานวิจัยครั้งที่ 2 5 5,000.00 2,205.00
21 ก.ย. 61 การลงพื้นที่ชี้แจงเบื้องต้นงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพบ่อหินฟาร์มสเตย์ 6 5,000.00 3,725.00
28 ก.ย. 61 การสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ 5 5,000.00 5,000.00
3 ต.ค. 61 เวทีกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน (Scoping) 20 5,000.00 4,100.00
3 ธ.ค. 61 ขั้นตอนการประเมิน (Appraisal) 10 5,000.00 0.00
22 ม.ค. 62 ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชนบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) 8 0.00 3,900.00
21 - 22 พ.ค. 62 ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชนบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) 13 0.00 8,340.00
3 มิ.ย. 62 ประชุมคณะทำงานวิจัย ครั้งที่3 3 0.00 3,600.00
7 มิ.ย. 62 เวทีรับฟังความคิดเห็นโดยสาธารณะการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) 26 20,000.00 8,250.00
9 ก.ค. 62 ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชนบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) 2 0.00 9,000.00
รวม 103 50,000.00 11 51,720.00