สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : สังเกตการณ์เวทีชี้แจงขอรับงบสนับสนุนกสส.
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
74
รวม 74
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม