สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : สังเกตการณ์เวทีพัฒนาพี่เลี้ยง
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
51
รวม 51
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม