สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการเปิดตัวกสส.
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
39
รวม 39
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม