สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ใน 4 ประเด็นหลัก คือความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางสุขภาพ และความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนเรียนรู้ และบูรณาการกลไกทั้งภาคีภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน วิชาการ และสื่อสารมวลชนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ทั้งระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ และภาคใต้สู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

20 มิ.ย. 65 การประชุมปรึกษาหารือ “โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด” ครั้งที่ 1/2565 0.00 0.00 -
7 ก.ค. 65 การประชุมเรื่องกรอบแนวทางในการดำเนินโครงการ และการหาแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการฯของคณะทำงาน 0.00 0.00 -
15 ก.ค. 65 การประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน และกำกับทิศทางการทำงาน ครั้งที่ 3/2565 0.00 0.00 -
22 ก.ค. 65 การประชุมวางแผนการทำงานและการวางโครงสร้างการทำงานโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์ในระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 0.00 0.00 -
17 ส.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อวางแผนการทำงานและการวางโครงสร้างการทำงานโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด” ครั้งที่ 5/2565 0.00 0.00 -
17 - 18 ส.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 1” ครั้งที่ 6/2565 0.00 0.00 -
22 ส.ค. 65 การประชุมเพื่อปรึกษาหารือบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด "กองทุนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี" ครั้งที่ 7/2565 0.00 0.00 -
23 ส.ค. 65 ประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2565 0.00 0.00 -
28 ส.ค. 65 การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน Kick Off “บูรณาการกลไกความร่วมมือ นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชาวสุราษฎร์ธานี” ครั้งที่ 9/2565 0.00 0.00 -
2 ก.ย. 65 ประชุมเตรียมการจัดงาน Kick Off “บูรณาการกลไกความร่วมมือ นวัตกรรมทางสังคม เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี” ครั้งที่ 10/2565 0.00 0.00 -
8 ก.ย. 65 การประชุมนำเสนอความคืบหน้าการเตรียมงาน Kick Off “บูรณาการกลไกความร่วมมือ นวัตกรรมทางสังคม เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี” ครั้งที่ 11/2565 0.00 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้