สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมหารือ การผลักดันแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพ และชุมชนท้องถิ่น (Guideline) สู่มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

5 กันยายน 2565
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 1.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม 1.2 การจัดทำแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม และการนำไปใช้       ในโรงพยาบาลที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย     สาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ดร.เพ็ญ สุขมาก อาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม เนื่องจากเป็นประชุมครั้งแรก ยังไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 3.1 นำเสนอ Guideline แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการ สุขภาพและชุมชนท้องถิ่น และข้อมูลการประเมินการนำ Guideline ไปปรับใช้ โดย ดร.ซอฟียะห์ นิมะ อาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 การผลักดันแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมฯ สู่มาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิ หรือมาตรฐานโรงพยาบาล 4.2 การจัดตั้งคณะทำงานผลักดันสู่มาตรฐานหน่วยบริการ ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่น ๆ ถ้ามี 5.1 นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้แนวทางการขับเคลื่อน Guideline ไปสู่มาตรฐานบริการปฐมภูมิ ดังนี้
 1. ปรับ Guideline รายละเอียดบางเรื่องให้ชัดขึ้น
 2. การผลักดันมี 2 แนวทาง คือ นำร่องปฏิบัติการ และเสนอในเชิงนโยบายเข้าสู่มาตรฐาน HA

- ส่วนแนวทาง Guideline ทีจะปรับตรงนี้จะทำให้ส่วนงานมีความยืดหยุ่นเพื่อ Apply เข้าสู่สถานบริการเอกชน - การนำ Guideline ไปใช้กับ รพ.สต.ต้องไม่ยุางยากและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จับต้องได้ ที่ผ่านมาจะเป็นหลักการวิชาการ แต่หน่วยปฏิบัติการต้องการความชัดเจนในเรื่องที่จะทำ - Guideline ต้องเพิ่ม case study หรือ โมเดล และเริ่มต้นทำในบางเรื่องที่สำคัญ เช่น อาหารฮาลาล เชื่อมโยงกับอาหารปลอดภัย มองไปที่วัฒนธรรมอาหารฮาลาลและปลอดภัย - เอา Guideline ไปขายให้กับ อปท.72 แห่ง จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหานวัตกรรม มีใบประกาศ น่าจะทำให้เกิดการนำไปปรับใช้ ทำควบคู่กับการประสานกับ สรพ.ในการนำประเด็นนี้ไปปรับใช้ - ขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนพหุวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นร่วมกับ ศบ.สต. - แต่งตั้งคณะทำงานชุดขับเคลื่อน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมทีมวิชาการแพทย์พหุวัฒนธรรมหารือแนวทางการผลักดันระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมฯ

29 มิถุนายน 2565
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์พหุวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดการผลักดันแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แนวทางในการผลักดัน ดังนี้ 1.ปรับคู่มือ โดยประมวลผลร่วมกับผลการประเมินของ อ.ปรียา 2.นัดประชุมคณะทำงานเพื่อนำเสนอคู่มือที่ปรับ และหาแนวทางร่วมในการขับเคลื่อนร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย
 1. ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนใต้
 2. โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
 3. โรงพยาบาลสตูล
 4. โรงพยาบาลธารโต จังหวัดยะลา
 5. โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
 6. สถาบันนโยบายสาธารณะ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,100.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 5,750.00 lock_open