สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

assignment
บันทึกกิจกรรม
การประชุมทบทวนผลการประยุกต์ใช้การประเมิน HIA17 กรกฎาคม 2562
17
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนผลการประยุกต์ใช้ HIA ในการประเมินโครงการ และสรุปประเด็นการประยุกต์ใช้ HIA ในการประเมินโครงการ ภาคใต้ตอนบน เพื่อนำเสนอ ในที่ประชุมวิชาการ “สร้างสุขคนใต้ ครั้งที่ 11 ”

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การนำเสนอผลการประเมิน HIA ในโครงการทั้ง 3 จังหวัด เพื่อสรุปประเด็นสำคัญในการนำเสนอ ในที่ประชุมวิชาการ “สร้างสุขคนใต้ ครั้งที่ 11 ”

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อสรุปประเด็นการประยุกต์ใช้ HIA ในการประเมินโครงการ ภาคใต้ตอนบน เพื่อนำเสนอ ในที่ประชุมวิชาการ “สร้างสุขคนใต้ ครั้งที่ 11 ”

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมประเมิน HIA จำนวน 6 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ประเด็นของการประเมิน HIA ของแต่ละโครงการมีความหลากหลาย จึงต้องทำความเข้าใจในแต่ละโครงการเพื่อหาประเด็นร่วมในการใช้เพื่อการนำเสนองาน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมิน HIA16 พฤษภาคม 2562
16
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสัมภาษณ์เจ้าของโครงการในการดำเนินโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การสัมภาษณ์ถึงแนวทางการทำงานของโครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับการสรุปเนื้อหาในส่วนของ Public Screening and Scoping ปัญหาของการดำเนินโครงการ และความต้องการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อมูลไปใช้สำหรับการสรุปเนื้อหาในส่วนของ Public Screening and Scoping ปัญหาของการดำเนินโครงการ และความต้องการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเวที HIA Screening and Scoping26 เมษายน 2562
26
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ ในส่วนของ Public scoping and Scoping

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. การแนะนำแนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
 2. การสอบถามถึงแนวคิด กิจกรรมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดำเนินการ และความต้องการในการทำให้โครงการนี้สามารถดำเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับทราบถึงกิจกรรมและความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ทำให้ได้ข้อมูลสำหรับการนำไปใช้เพื่อสรุปหา HIA Screening and Scoping

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทีมผู้ประเมิน HIA ทีมดำเนินโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมิน HIA15 เมษายน 2562
15
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน
circle
วัตถุประสงค์

การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการจัดทำ Public Screening and Scoping อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การสังเกตการณ์ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เช่น การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย
สัมภาษณ์กลุ่มเครือข่าย อสม.ที่ร่วมการรณรงค์ ถึงความจำเป็นและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ทราบและรู้จักกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเวที HIA Screening and Scoping27 มีนาคม 2562
27
มีนาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. การแนะนำแนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. การสอบถามถึงแนวคิด กิจกรรมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดำเนินการ และความต้องการในการทำให้โครงการนี้สามารถดำเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการจัดทำการประเมินผลกระทบสุขภาพสำหรับโครงการลดปัจจัยเสี่ยงของภาคใต้ตอนบน และเป็นข้อมูลสำหรับดำเนินโครงการอื่นๆ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทีม สจรส. มอ. ทีมผู้ประเมิน HIA ทีมดำเนินโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมิน HIA2 มกราคม 2562
2
มกราคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาข้อมูลและการดำเนินโครงการที่ต้องประเมิน HIA

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การสังเกตและสัมภาษณ์เจ้าของโครงการ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและใช้สำหรับการประเมิน HIA โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ได้ด้านของความจำเป็นของโครงการ เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ เพื่อใช้กำหนดขอบเขตการทำ Public Screening

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมประเมิน HIA

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเวที HIA Screening and Scoping20 ธันวาคม 2561
20
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. การแนะนำแนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสารและอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. การสอบถามถึงแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดำเนินการ และความต้องการในการทำให้โครงการนี้สามารถดำเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการจัดทำการประเมินผลกระทบสุขภาพสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสารและอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทีม สจรส. มอ. ทีมผู้ประเมิน HIA

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมเตรียมความพร้อม HIA Public Screening15 ธันวาคม 2561
15
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อหาแนวทางการประชุมสำหรับการเตรียมจัดทำเวที Public screening

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การทำความเข้าใจในกระบวนการ Public Screening ขอบเขตข้อคำถามและขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อนำไปใช้ในเวที Public Screening

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำให้ทราบถึงกระบวนการ Public Screening ขอบเขตข้อคำถาม ขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมประเมิน HIA ทีมจาก สจรส.มอ.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมเตรียมความพร้อม HIA Public Screening12 พฤศจิกายน 2561
12
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการและวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. การทำความเข้าใจในกระบวนการประเมิน HIA ของพื้นที่แต่ละโครงการ
 2. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ Project Screening
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมประเมิน HIA สามารถเข้าใจการดำเนินการประเมินโครงการได้ชัดเจนขึ้น และได้รายงานถึงการศึกษาโครงการที่ต้องทำการประเมิน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมผู้ประเมิน HIA ทีมจาก สจรส.มอ.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

โครงการที่ต้องประเมิน HIA ไม่มีความชัดเจน ทำให้ยังไม่สามารถสร้างเครื่องมือในการประเมินผลกระทบสุขภาพได้

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมเตรียมความพร้อม HIA Public Screening10 ตุลาคม 2561
10
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน
circle
วัตถุประสงค์

การประชุมเตรียมความพร้อม HIA Public Screening

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การเรียนรู้แลกเปลี่ยนกระบวนการทำ HIA ระหว่าง ทีมจาก สจรส.ม.อ.และทีมผู้ประเมิน HIA โดยที่ปรึกษาได้อธิบายรายละเอียดการดำเนินโครงการประเมิน เพื่อให้ทีมผู้ประเมิน HIA สามารถนำไปใช้เพื่อการดำเนินการต่อไป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดความเข้าใจในบทบาทของทีมประเมินผลกระทบสุขภาพกับการประเมินโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมประเมิน HIA ทีมจาก สจรส.มอ.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมเพื่อวิเคราะห์ และสรุปผลการทบทวนเอกสาร/โครงการ30 กันยายน 2561
30
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินเวที HIA Public Screening and Scoping

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. การลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับทีมดำเนินโครงการและร่วมสังเกตการดำเนินโครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบถึงกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของโครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย
 • ทีมดำเนินโครงการ
 • เครือข่ายการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ทีมจาก สจรส.มอ.
 • ทีมผู้ประเมิน HIA
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เจ้าของโครงการและเครือข่ายมีกิจกรรมการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกัน ทำให้ยังไม่สามารถแยกรายละเอียดของกิจกรรมที่โครงการจะต้องดำเนินการได้โดยตรง

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening) ของโครงการ22 มิถุนายน 2561
22
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจในประเมินผลกระทบและเพื่อเรียนรู้วิธีการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิชาการส่งเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. การทำความเข้าใจในการประเมิน HIA
 2. การทำความเข้าใจในขั้นตอนของการกรอกข้อมูลทางเวปไซด์ เอกสารการเงิน และขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินด้านเอกสารโครงการ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดความเข้าใจในขั้นตอนของการกรอกข้อมูลทางเวปไซด์ เอกสารการเงิน และขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินด้านเอกสารโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย
 • ทีมจาก สจรส.มอ.
 • ทีมผู้ประเมิน HIA
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมทบทวนผลการประยุกต์ใช้การประเมิน HIA1 มิถุนายน 2561
1
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนการวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. การทำความเข้าใจถึงขึ้นตอนการใช้กระบวนการประเมินผลกระทบสุขภาพ (HIA) เพื่อประเมินโครงการลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
 2. การทำความเข้าใจถึงครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร จากเอกสารแผนงานที่เจ้าของโครงการได้ส่งมาให้
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับความรู้เพิ่มเติมในด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จากฐานข้อมูลวิชาการต่างๆ และทีมผู้ประเมิน HIA

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมประเมิน HIA

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ยังคงมีความสับสนในเนื้อหาและแนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้สำหรับโครงการที่ต้องรับผิดชอบ

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

1.ผู้ประเมินควรเข้ารับการอบรมด้าน HIA เพิ่มเติม
2.เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ HIA 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ควรมีรายละเอียดของโครงการที่ชัดเจน

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมิน HIA27 พฤษภาคม 2561
27
พฤษภาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระหว่างทีมดำเนินโครงการ ทีมผู้ประเมิน HIA และทีม สจรส.มอ.

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ทีมจาก สจรส.มอ.ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์และขอบเขคในการทำงานของทั้งเจ้าของโครงการและทีมประเมิน HIA
 2. ทีมดำเนินโครงการได้ให้รายละเอียดของโครงการแต่ละพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจในโครงการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 3. การซักถามถึงรายละเอียดโครงการอื่นๆ โดยผู้ประเมิน HIA
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำให้ทีมผู้ประเมิน HIA สามารถเข้าในถึงโครงการที่ต้องทำการประเมินได้ดีขึ้น รวมถึงขอบเขตงานที่ผู้ให้งบวิจัยต้องการให้ดำเนินการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ทีมผู้ประเมิน HIA ทีมดำเนินโครงการ ทีมจาก สจรส.มอ.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

โครงการที่ได้รับทุนวิจัยหลายพื้นที่ยังไม่มีขอบเขตหรือรายละเอียดการทำงานที่ชัดเจน ดังนั้นทีมประเมิน HIA ที่รับผิดชบอแต่ละพื้นที่ต้องนัดทีมดำเนินโครงการเพื่อทำความเข้าใจในโครงการให้มากขึ้น

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-