สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)

 เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด(Indicator)สถานการณ์เป้าหมายผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลกระทบ
(Impact)
อธิบายข้อสังเกตที่สำคัญ
1 เพื่อกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public Screening)
ตัวชี้วัด : 1) มีข้อมูลผลกระทบของโครงการและแผนการดำเนินงาน รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับโครงการ

 

 

 

2 เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)
ตัวชี้วัด : 1. การกำหนดมีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder analysis) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 2. มีการจัดประชุมกลุ่ม/เวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอร่างตัวชี้วัดตาม SDH ที่จัดทำขึ้น