สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 ประชุม(28 ก.ค. 2565-28 ก.ค. 2565) 9,500.00                                    
2 ลงพื้นที่(28 ก.ค. 2565-28 ก.ค. 2565) 0.00                                    
รวม 9,500.00
1. ประชุม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 20 9,500.00 0 0.00
1 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 10 5,000.00 -
1 ก.ย. 65 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 10 4,500.00 -
2. ลงพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 40 100,000.00 1 88,864.00
30 มิ.ย. 65 - 1 ก.ค. 65 การประชุมเวทีกำหนดการปรึกษาหารือขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนภาคใต้, สวนยางยั่งยืนและพื้นที่ กยท.เขตภาคใต้ตอนล่าง 40 100,000.00 88,864.00