สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
7 ส.ค. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเตรียม Public Screening อำเภอบ้านนาสาร 30 4,872.00 4,872.00
8 ส.ค. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเตรียม Public Screening อำเภอคีรีรัฐนิคม 30 5,000.00 5,000.00
27 ต.ค. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเตรียม Public Scoping อำเภอบ้านนาสาร 30 4,872.00 4,872.00
28 ต.ค. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเตรียม Public Scoping อำเภอคีรีรัฐนิคม 30 5,000.00 5,000.00
15 ธ.ค. 61 ประชุมเตรียมจัดทำเวที Public screening และ Public scoping 10 640.00 640.00
20 ธ.ค. 61 จัดเวที Public screening และ Public scoping 60 4,872.00 4,872.00
26 ม.ค. 62 ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Public Assessing) 30 4,872.00 4,872.00
27 ม.ค. 62 ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Public Assessing) 30 5,000.00 5,000.00
15 มิ.ย. 62 ทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (Public review) 60 4,872.00 4,872.00
รวม 310 40,000.00 9 40,000.00