สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assessment

สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน