สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
16 ก.พ. 61 งานสร้างสุข ครั้งที่ 10 1200 1.00 0.00
รวม 1,200 1.00 1 0.00