สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
18 ธ.ค. 60 เวทีถกเถียงสาธารณะ " ท่องเที่ยววีไทย เก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน" 150 20,000.00 18,344.00
5 ม.ค. 61 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 6,000.00 6,330.00
6 ม.ค. 61 จัดรายการ “ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ” ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเตรียมงานสร้างสุข 70 2,000.00 2,000.00
28 ม.ค. 61 จัดรายการ “ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ” ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเตรียมงานสร้างสุข 70 2,000.00 2,000.00
1 ก.พ. 61 จัดรายการลิกอร์ล้อมวงคุย “วิถีน้ำเมืองคอน” 1000 2,000.00 1,744.00
24 ก.พ. 61 จัดรายการ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ " ประเด็นการจัดการน้ำทั้งระบบ " 70 2,000.00 2,000.00
3 มี.ค. 61 รายการลิกอร์ล้อมวงคุย “สปาโคลน บ้านแหลมโฮมสเตย์” 20 0.00 -
25 มี.ค. 61 รายการ “ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ” ประชาสัมพันธ์งานสร้างสุข 70 0.00 -
26 มี.ค. 61 ประชุมคณะทำงานเตรียมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 "สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดกำจัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน 15 2,500.00 2,470.00
27 มี.ค. 61 รายการลิกอร์ล้อมวงคุย “การทำสวนยั่งยืน ภายใต้การขับเคลื่อนสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง ” 70 0.00 -
11 เม.ย. 61 จัดรายการลิกอร์ล้อมวงคุย “บุญเดือน 5 สงกานต์แตแรกเมืองนคร” 70 0.00 -
20 เม.ย. 61 เวทีสาธารณะ “ย้อนรอย 470 วัน น้ำท่วมใหญ่ : การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 100 20,000.00 22,936.00
28 เม.ย. 61 รายการ “ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ” ประเด็นกองทุนหลักประกันสุขภาพแก่ ผู้ป่วย ผู้ประสบภัย ผู้สูงอายุ 70 2,000.00 -
19 พ.ค. 61 รายการ “ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ” ประเด็นคนสร้างป่า ป่าสร้างน้ำ 70 2,000.00 -
30 พ.ค. 61 รายการลิกอร์ล้อมวงคุย “เส้นทางสู่สมัชชาประชาชนภาคใต้ ตอนฝายชะลอน้ำบ้านควนขี้ลม” 70 2,000.00 -
10 มิ.ย. 61 รายการ “ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ” ประเด็นการจัดการน้ำ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีฯ” 70 2,000.00 -
14 มิ.ย. 61 รายการลิกอร์ล้อมวงคุย “เส้นทางสู่ สมัชชาประชาชนภาคใต้ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีฯ” 70 2,000.00 -
รวม 2,070 66,500.00 8 57,824.00