สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1

assignment
กิจกรรม : 1.2พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและจังหวัดในพื้นที่จ.แพร่ น่าน พะเยา
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
11
รวม 11
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม