สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
1.พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและจังหวัด (Online 2 ครั้ง Onsite 2 ครั้ง) 11 ต.ค. 2564

 

 

 

 

 

2.พัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนตำบลพื้นที่ แพร่ น่าน พะเยา (53 กองทุน ) จำนวน 4 ครั้ง 2 ธ.ค. 2564

 

 

 

 

 

3. ติดตามเสริมศักยภาพกองทุน 53 กองทุน จำนวน 2 ครั้ง 25 มี.ค. 2565

 

 

 

 

 

4. พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ 30 กองทุน 2 ครั้ง 20 เม.ย. 2565

 

 

 

 

 

1.1 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและจังหวัด ออนไลน์ 17 ต.ค. 2564 17 ต.ค. 2564

 

กำหนดการประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและจังหวัด ครั้งที่ 1 ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) วัตถุประสงค์ 1) เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ 2) เพื่อวางแผนการจัดแผนปฏิบัติการกิจกรรมของโครงการในพื้นที่ เขต1 08.30 - 09.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่ระบบ ZOOM / เตรียมความพร้อม ซักซ้อมระบบ 09.00 - 10.20 น. ทิศทางสำคัญของการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1/ชี้แจงแนวทาง และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการประชุม
โดย นายสุวิทย์ สมบัติ 10.20 – 10.30 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.30 – 11.00 น.ทิศทาง ระเบียบและข้อกำหนดกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี2564 โดย นางสาวมนัสชนก ณ มงคล สปสช.1 11.00 – 12.00 น.แผนการบริหารจัดการโครงการฯ แนวทางสำคัญของการการติดตามงานโครงการฯในพื้นที่แลกเปลี่ยน แนวทาง แผนการดำเนินงานโครงการฯ โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น.แลกเปลี่ยนแผนการบริหารงานโครงการฯในพื้นที่โดย พี่เลี้ยงเขตและจังหวัด 13.00 – 14.30 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 14.30 –16.00น.สรุปผลและปิดการประชุม โดย คุณสุวิทย์ สมบัติ และนางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์

 

คณะทำงานกลางประชุม onsite จำนวน 4 คน และเข้าร่วมประชุม on line จำนวน 15 คน ประกอบด้วยพี่เลี้ยงระดับเขต 1 คน จากสปสช.1 และพี่เลี้ยงจังหวัดแพร่ น่าน พะเยาจำนวน 4 คนจากสาธารณสุขอำเภอ 2 คนและเทศบาล 2 คน พี่เลี้ยงพื้นที่ อำเภอสูงเม่น 3 คน ผอ.รสสต. 2 คนและอบต.1 คน อำเภอร้องกวาง 2 คน จากสสอ.รพสต . อำเภอเมืองพะเยา 2 คน จากเทศบาล และอำเภอเวียงสา 3 คนจากรพสต.และเทศบาล ร่วมการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดทำแผนกิจกรรมทางกายและร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการของ 4 อำเภอเป้าหมาย

 

1.2พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและจังหวัดในพื้นที่จ.แพร่ น่าน พะเยา 31 ต.ค. 2564 31 ต.ค. 2564

 

การประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและจังหวัด ครั้งที่ 2 onsiteและon zoom วัตถุประสงค์ 1) เพื่อวางแผนการจัดแผนปฏิบัติการกิจกรรมของโครงการในพื้นที่ เขต1 2) เพื่อเสริมศักยภาพทีมพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนงาน โครงการกองทุนตำบลส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กิจกรรม 1.ชี้แจงแนวทาง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและขั้นตอน การดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1 ทบทวนสถานการณ์การจัดทำแผนกิจกรรมทางกายของพื้นที่เป้าหมาย ภ อำเภอคือสูงเม่น และร้องกวาง จังหวัดแพร่ อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านและอำเภอเมืองพะเยา แนวทางการทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1โดย นายสุวิทย์ สมบัติ 2.ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกาย แนวคิดการจัดทำโครงการฯ แนวทางสำคัญ ของการติดตามงานโครงการฯในพื้นที่แลกเปลี่ยน แนวทาง แผนการดำเนินงานโครงการฯ โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 3.ฝึกบันทึกการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายและการพัฒนาโครงการในโปรแกรม โดย พี่เลี้ยงเขตและจังหวัด 4.จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ สรุปแผนการติดตามเสริมพลังในแต่ละพื้นที่และปิดการประชุม โดย คุณสุวิทย์ สมบัติ และนางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์

 

1.มีพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุมครอบคลุมทุกพื้นที่ จังหวัดแพร่และพะเยาร่วมประชุมonsite จำนวน 12  คน และพี่เลี้ยงจังหวัดน่านและอำเภอเวียงสาประชุม on zoom จำนวน 6 คน 2. แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดทำทำแผนกิจกรรมทางกายเสนอแนะควรมีการจัดทำแบบประเมินกิจกรรมทางกายและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกายรายบุคคลและรวบรวมบันทึกในโปแกรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนรายพื้นที่ 3.วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ในการดำเนินการคัดเลือกพื้นที่และ4.กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพในรอบแรกโดยแต่ละกองทุนคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน ผู้สนใจรับทุนพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย เจ้าหน้าที่รพสต.และผู้รับผิดชอบคนกองทุน นัดหมายการปฏิบัติงานในพื้นที่

 

2.2 พัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนตำบลในพื้นที่ ครั้งที่ 1 อำเภอเมืองพะเยา 18 พ.ย. 2564 19 พ.ย. 2564

 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ วันที่18 พฤศจิกายน2564 ณ ห้องประชุม สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กิจกรรม 1.ชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ทบทวนสถานการณ์การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 พื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
2. ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกาย การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม และติดตามประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 3. ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูล การจัดทำแผน พัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมในระบบออน์ไลน์ และตรวจสอบการบันทึกแผนงานและโครงการในภาพรวมที่ฝึกบันทึก โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด และพื้นที่ 4.การจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการและการติดตามเสริมพลังการดำเนินงานของพื้นที่ อ.เมืองพะเยา สรุปแผนการติดตามเสริมพลังของละพื้นที่ อภิปราย ปิดการประชุม โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด และพื้นทีกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

 

มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 43คน ประกอบด้วยพี่เลี้ยงจังหวัดและพื้นที่ ตัวแทนจากรพสต.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯและผู้สนใจรับทุน อาสาสมัครสาธารณสุข 2-3 คน จาก 14 กองทุนในอำเภอพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในกระบวนการทำแผนและฝึกบันทึกการทำแผนกิกรรมทางกายลงในโปรแกรม จำนวน10 แผน

 

2.3 พัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนตำบลในพื้นที่อำเภอ ร้องกวาง จ.แพร่ 19 พ.ย. 2564 4 พ.ค. 2565

 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
กิจกรรม 1.ชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ทบทวนสถานการณ์การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 พื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
2. ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกาย การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม และติดตามประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 3. ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูล การจัดทำแผน พัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมในระบบออน์ไลน์ และตรวจสอบการบันทึกแผนงานและโครงการในภาพรวมที่ฝึกบันทึก โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด และพื้นที่ 4.การจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการและการติดตามเสริมพลังการดำเนินงานของพื้นที่ อ.ร้องกวาง สรุปแผนการติดตามเสริมพลังของละพื้นที่ อภิปราย ปิดการประชุม โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด และพื้นที

 

มีผู้เข้าร่วมประชุม 37 คน สามารถบันทึกกิจกรรมทางกายจำนวน 10 แผน การจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการและการติดตามเสริมพลังการดำเนินงานของพื้นที่ อ.ร้องกวาง

 

1.3 ประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับเขต จังหวัดและพื้นที่ online 28 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565

 

การประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัดและพื้นที่ วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมภาคีพัฒนาจังหวัดแพร่  ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom meeting …………………………………………………………… เวลา 09.00 – 09.15 น. ลงทะเบียน/เตรียมระบบ เวลา 09.15- 11.00 น. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่  ติดตามความก้าวหน้าการบันทึกแผนงานโครงการ เกณฑ์การประเมินผล โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
เวลา 11.00 -11.15 น. แจ้งเรื่องกองทุน กปท. ทุกแห่งในการเปิดใช้โปรแกรมใหม่
โดย นางสาวมนัสชนก ณ มงคล เวลา 11.15 – 12.00 น. แจ้งเรื่องผลการประชุมจากทีมกลาง / การทดลองใช้แบบการประเมินตนเองด้านกิจกรรมทางกาย และสุขภาวะประกอบด้วยการประเมิน 3 ส่วน ดังนี้ 1) การประเมินด้านกิจกรรมทางกาย (Physical Activity; PA) 2) การประเมินพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior; SB) 3) การประเมินพฤติกรรมหน้าจอ (Screen Time; ST)
โดย  นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 15.30 น. - ทวนสอบการบันทึกแผนงานโครงการออนไลน์ของพื้นที่ - กำหนดพื้นที่การติดตามกองทุนของพี่เลี้ยง (แห่งละ 3-4 กองทุนต่อคน) - จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตาม หนุนเสริมพื้นที่ใน 2 ระดับคือ
1. พื้นที่เดิม 2 แห่ง คือ อำเภอสูงเม่น จ.แพร่ และอ.เวียงสา จ.น่าน (จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ) 2. พื้นที่ 2 แห่ง คือ อ.เมือง พะเยา และอ.ร้องกวาง (จัดทำแผนการติดตามในพื้นที่) โดยนางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ และ ทีมพี่เลี้ยง เวลา 15.30 – 16.00 น. สรุป/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยนายสุวิทย์ สมบัติ,นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์และ ทีมพี่เลี้ยง

หมายเหตุ: 10.30 น. และ 14.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
              เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ทีมพี่เลี้ยงเข้าประชุมครอบคลุม 100% คือ
ทีมประสานงานประชุม onsite 4 คน
ทีมพี่เลี้ยงระดับเขตเขต ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ จำนวน 15 คน

มีแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมใน 2 ระดับ คือ
1. พื้นที่เดิม 2 แห่ง คือ อ.สูงเม่น จ.แพร่ และอ.เวียงสา จ.น่าน จำนวน 29 กองทุน (จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ) 2. พื้นที่ 2 แห่ง คือ อ.เมือง จ.พะเยา และอ.ร้องกวาง จ.แพร่ จำนวน 24 กองทุน  (จัดทำแผนการติดตามในพื้นที่)

มอบหมายพี่เลี้ยงจังหวัดและพื้นที่จำนวน 14 คนๆละ 3-4 กองทุน(53 กองทุน) จากการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลออนไลน์ พบ การบันทึกสถานการณ์ และการบันทึกโครงการยังงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  บันทึกเพียง 24/53 กองทุน

เกณฑ์การตรวจสอบพื้นที่เรียนรู้หรือพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วย กรบันมทึกสถานการณ์ ครอบคลุมทั้ง 8 สถานการณ์ การกำหนดเป้าหมายสอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่ โครงการที่ควรดำเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายที่เป็นปัญหาของพื้นที่ และมีการพัฒนาโครงกาารอย่างน้อย พื้นที่ละ  1 โครงการ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดการบันทึกหรือจัดทำแผงานโครงการกิจกรรมทางกายได้

 

1.4 ประชุมทีมพี่เลี้ยงจังหวัดแพร่และคณะทำงาน 5 ก.พ. 2565 5 ก.พ. 2565

 

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการแก่ทีมพี่เลี้ยงจังหวัดแพร่และคณะทำงาน แนวทางการสนับสนุนกิจกรรม และการจัดทำแผนปฏิบัติการดครงการในพื้นที่

 

มีผู้เข้าร่วมประชุม10  คนและมีการการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการในพื้นที่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณืในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แต่ละพื้นที่ 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมโครงการในพื้นที่ เขต 1 2.จัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ 3.ทบทวนการโปรแกรมในการบันทึกข้อมูลแผนงานและโครงการในการดำเนินงานโครงการฯ 4.แลกเปลี่ยนรูปแบบพัฒนาศักยภาพทีมและแกนนำ
5.สรุปผล

 

2.4 พัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนตำบลในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จ.แพร่ 9 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2565

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
กิจกรรม 1.ชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ทบทวนสถานการณ์การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 พื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
2. ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกาย การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม และติดตามประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 3. ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูล การจัดทำแผน พัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมในระบบออน์ไลน์ และตรวจสอบการบันทึกแผนงานและโครงการในภาพรวมที่ฝึกบันทึก โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด และพื้นที่ 4.การจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการและการติดตามเสริมพลังการดำเนินงานของพื้นที่ อ.สูงเม่น สรุปแผนการติดตามเสริมพลังของละพื้นที่ อภิปราย ปิดการประชุม โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด และพื้นที

 

มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน ประกอบด้วยพี่เลี้ยงจังหวัดและพื้นที่ ตัวแทนจากรพสต. 16 แห่ง กองทุนฯ 1-2 คนจาก 13 กองทุน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ จากปท.และเทศบาล ในอำเภอสูงเม่น

มีการบันทึกข้อมูลแผนงาน 12 โครงการ/13 แห่ง ยกเว้น ต.ร่องกาศ (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน) มีโครงการพัฒนา 5 โครงการ

 

3.4 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนโดยทีมพี่เลี้ยงส่วนกลาง ครั้งที่1 10 ก.พ. 2565 3 มี.ค. 2565

 

ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (3-26 เมษายน 2565) จำนวน 51 กองทุน โดยทีมพี่เลี้ยงเขต(ส่วนกลาง) กิจกรรม ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกายรายประเด็นแต่ละหัวข้อ ทั้ง 8 หัวข้อ ในสถานการณ์ปัญหา ทบทวนการจัดทำแผน บรรยายความเชื่อมโยงการทำแผนการพัฒนาโครงการ ฝึกปฏิบัติการ บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ การพัฒนาโครงการผ่านเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ ที่มีการบันทึกผ่านเว็บไซด์

 

ทีมพี่เลี้ยงระดับเขต พี่เลี้ยงระดับอำเภอ/จังหวัด ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ , ผู้รับผิดชอบงานกองทุนจาก สสอ. ทีมประเมินกองทุนระดับเขตจากอปท. และตัวแทนกองทุน ประกอบด้วย จนท.กองทุนตำบล ,กรรมการกองทุน,ผู้เสนอโครงการ เป้าหมายกองทุนละ 2 -3  คน การบันทึกแผนจำนวน 51 แผน พัฒนาโครงการ 24 โครงการ

 

2.5 พัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนตำบลในพื้นที่อำเภอเวียงสา จ.น่าน (ออนไลน์) 15 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมภาคีพัฒนาจังหวัดแพร่และประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรม 1.ชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ทบทวนสถานการณ์การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 พื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
2. ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกาย การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม และติดตามประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 3. ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูล การจัดทำแผน พัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมในระบบออน์ไลน์ และตรวจสอบการบันทึกแผนงานและโครงการในภาพรวมที่ฝึกบันทึก โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด และพื้นที่ 4.การจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการและการติดตามเสริมพลังการดำเนินงานของพื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน สรุปแผนการติดตามเสริมพลังของละพื้นที่ อภิปราย ปิดการประชุม โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด และพื้นที่

 

มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  34  คน ประกอบด้วยพี่เลี้ยงจังหวัดและพื้นที่ ตัวแทนจากรพสต. กองทุนฯ 1-2 คนจาก 16 กองทุน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ จากอปท.และเทศบาล ในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 

3.1 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนตำบลอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 24 ก.พ. 2565 22 มี.ค. 2565

 

เข้าเยี่ยมพื้นที่ ทบทวนการจัดทำสถานการณ์ การทำแผนกิจกรรมทางกายการพัฒนาโครงการและการบันทึกข้อมูลในพื้นที่ จำนวน 10 กองทุน

 

สามารถเข้าเยี่ยม กองทุนได้วันละ 3 กองทุน รวม 4 วัน การบันทึกแผนรวม 10 แผน

 

3.2 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนตำบลอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1-2 19 มี.ค. 2565 19 มี.ค. 2565

 

ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มีนาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกายรายประเด็นแต่ละหัวข้อ ทั้ง 8 หัวข้อ
บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ในอำเภอเมืองพะเยา
ทดลองบันทึกการพัฒนาโครงการโดยทีมพี่เลี้ยงจังหวัดและเขต

 

มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจาก อบต.และเทศบาลจำนวน 10 พื้นที่ๆละ 1-2 คน และสามารถบันทึกข้อมูลแต่ละประเด็น ได้ 10 แผน
มีการบันทึกพัฒนาโครงการได้ 13 โครงการ

 

3.3ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนโดยทีมพี่เลี้ยงพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา 20 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2565

 

20-24มีนาคม 2565 เยี่ยม กองทุน ทบทวนการทำแผน บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ในอำเภอเมืองพะเยา ให้คำแนะนำการบันทึกแผน โครงการ การบันทึกกิจกรรม ตาวจสอบรายละเอียดโครงการ บันทึกการพัฒนาโครงการโดยทีมพี่เลี้ยงจังหวัดและกองทุนฯ

 

เยี่ยม กองทุน วันละ3 แห่ง 5 วัน มีการบันทึกแผน13 แผน พัฒนาโครงการ 10 โครงการ

 

3.6 ประสานพื้นที่ต้นแบบตำบลกิจกรรมทางกาย กองทุนสุขภาพตำบลบ้านเหล่า 31 มี.ค. 2565 4 เม.ย. 2565

 

วันที่ 31 มีนาคม 2565 จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ทบทวนสถานการณ์ของกองทุน
นัดหมาย กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุม และเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนตำบลภาวะสุขภาพผ่านกระบวนการกิจกรรมทางกาย ในวันที่ 7-9 เมษายน 2565

 

ทีมบริหาร ตัวแทน เครือข่าย กลุ่มเป้าหมายที่ขอรับการสนับสนุนกองทุนฯ ตัวแทน แกนนำชุมชน เข้าร่วมรารือ และให้ข้อคิดเห็นและเเลกเปลี่ยนกระบวนการในการจัดงานและมีการนัดหมายกิจกรรมที่จะจัดในวันที่ 7-9 เมษายน 2565 โดยมีข้อเสนอให้ เรียนเชิญ นายอำเภอและสาธารณสุขอำเภอ ทีมพี่เลี้ยงส่วนกลาง จังหวัด และพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

 

3.5 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนสุขภาพในพื้นที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ครั้งที่ 1 1 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565

 

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2565
ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกายรายประเด็นแต่ละหัวข้อ ทั้ง 8 หัวข้อ
บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ทดลองบันทึกการพัฒนาโครงการโดยทีมพี่เลี้ยงจังหวัดและเขต จำนวน 3 กองทุน

ครั้งที่ 2 วันที่ 2 เมษายน 2565
ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกายรายประเด็นแต่ละหัวข้อ ทั้ง 8 หัวข้อ
บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ทดลองบันทึกการพัฒนาโครงการโดยทีมพี่เลี้ยงจังหวัดและเขต จำนวน 3 กองทุน

ครั้งที่ 3-5 วันที่ 3,5,6 เมษายน 2565 ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่
ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกายรายประเด็นแต่ละหัวข้อ ทั้ง 8 หัวข้อ
บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ในอำเภอเมืองพะเยา
บันทึกการพัฒนาโครงการโดยทีมพี่เลี้ยงจังหวัดและกองทุนฯ จำนวน 7 กองทุน

 

มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจาก อบต.และเทศบาลจำนวน 10 พื้นที่ๆละ 1-2 คน และสามารถบันทึกข้อมูลแต่ละประเด็น ได้ 10 แผน
มีการบันทึกพัฒนาโครงการได้ 8 โครงการ

 

3.7 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนโดยทีมพี่เลี้ยง อำเภอเวียงสา 2 เม.ย. 2565 17 มี.ค. 2565

 

ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (14-17 มีนาคม 2565) จำนวน 16 กองทุน วันละ 4 แห่งทบทวนนิยามกิจกรรมทางกายรายประเด็นแต่ละหัวข้อ ทั้ง 8 หัวข้อ
ทบทวนการบันทึกสถานการณ์ การทำแผนการพัฒนาโครงการและการบันทึกข้อมูลออนไลน์ โดยพี่เลี้ยงพื้นที่

 

มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจาก อบต.และเทศบาลจำนวน 1ุ6 พื้นที่ๆละ 1-2 คน และสามารถบันทึกข้อมูลแต่ละประเด็น ได้ 14 แผน
มีการบันทึกพัฒนาโครงการได้ 12 โครงการ

 

3.8 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนสุขภาพในพื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน ครั้งที่ 1 (ออนไลน์) 4 เม.ย. 2565 1 พ.ค. 2565

 

กำหนดการประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและจังหวัด แกนนำกองทุน
ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) วัตถุประสงค์ 1) เพื่อทบทวนการดำเนินงานโครงการ 2) เพื่อวางแผนการจัดแผนปฏิบัติการกิจกรรมของโครงการในพื้นที่ เขต1 08.30 - 09.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่ระบบ ZOOM / เตรียมความพร้อม ซักซ้อมระบบ 09.00 - 10.20 น. ทบทวนแนวทาง และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการประชุม
โดย นายสุวิทย์ สมบัติ 10.20 – 10.30 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.30 – 11.00 น.ทิศทาง ระเบียบและข้อกำหนดกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี2565 โดย นางสาวมนัสชนก ณ มงคล สปสช.1 11.00 – 12.00 น ทบทวนการจัดทำแผน การพัฒนาโครงการฯ การบันทึกกิจกรรม และการติดตามงานโครงการฯในพื้นที่  แลกเปลี่ยน แนวทาง แผนการดำเนินงานของพื้นที่ โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น.ปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบ 13.00 – 14.30 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 14.30 –16.00น.แลกเปลี่ยนแผนการบริหารงานโครงการฯในพื้นที่โดย พี่เลี้ยงเขตและจังหวัสรุปผลและปิดการประชุม โดย คุณสุวิทย์ สมบัติ และนางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์

 

มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจาก อบต.และเทศบาลจำนวน 12 พื้นที่ๆละ 1-2 คน และสามารถบันทึกข้อมูลแต่ละประเด็น ได้ 12 แผน
มีการบันทึกพัฒนาโครงการได้ 4 โครงการ

 

3.10 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุน กองทุนอำเภอร้องกวาง โดยทีมพี่เลี้ยงส่วนกลาง ครั้งที่2 6 เม.ย. 2565 4 พ.ค. 2565

 

เยี่ยม กองทุน ทบทวนการทำแผน  การพัฒนาโครงการให้คำแนะนำการบันทึกแผน โครงการ การบันทึกกิจกรรม โดยตรวจสอบรายละเอียดโครงการพี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ติดตามการดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและสรุปผลการทำงานพื้นที่เขต 1 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล ใน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  โดยทบทวนนิยามกิจกรรมทางกายรายประเด็นแต่ละหัวข้อ ทั้ง 8 หัวข้อ ในสถานการณ์ปัญหา ทบทวนการจัดทำแผน บรรยายความเชื่อมโยงการทำแผนการพัฒนาโครงการ ฝึกปฏิบัติการ บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ การพัฒนาโครงการผ่านเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ ที่มีการบันทึกผ่านเว็บไซด์

 

พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ติดตามการดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและสรุปผลการทำงานพื้นที่เขต 1 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบลอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  ดังนี้ ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนวันละ  3  กองทุน จำนวน 10 แห่ง จำนวน 18 ครั้ง 7 เม.ย. 65 - อบต.แม่ยางตาล 11 เม.ย. 65 - อบต.แม่ทราย 18 เม.ย. 65 - อบต.ร้องกวาง- อบต.น้ำเลา 21 เม.ย. 65 - อบต.ไผ่โทน- อบต.ห้วยโรง 22 เม.ย. 65 - อบต.แม่ยางร้อง 26 เม.ย. 65 - ทต.บ้านเวียง-อบต.แม่ยางฮ่อ

 

3.9 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนตำบลอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 29 เม.ย. 2565 4 พ.ค. 2565

 

ครั้งที่ 3 วันที่ 29 เมษายน 2565 ติดตามการดำเนินงานและปัญหาการบันทึกข้อมูลของพื้นที่จำนวน 14 กองทุน ทั้ง 8 หัวข้อ บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ในอำเภอเมืองพะเยา บันทึกการพัฒนาโครงการโดยทีมพี่เลี้ยงจังหวัดและกองทุนฯ

 

มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจาก อบต.และเทศบาลจำนวน 26 คน มีการบันทึกพัฒนาโครงการได้ 30 โครงการ

 

1.5ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 30 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565

 

ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวัตถุประสงค์ 1) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 2) เพื่อวางแผนการจัดแผนปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและติดตามพื้นที่กองทุนของโครงการในพื้นที่ เขต1 เวลา กิจกรรม 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 10.20 น. ทบทวนแนวทาง เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ แผนการบริหารจัดการโครงการฯ ทวนสอบข้อมูลในโปรแกรมของแต่ละพื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ

10.20 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.30 – 12.00 น. ทบทวนการบันทึกข้อมูล การจัดทำแผน พัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมในระบบออน์ไลน์ และตรวจสอบการบันทึกแผนงานและโครงการในแผนการดำเนินงานโครงการฯ การติดตามในแต่ละพื้นที่
โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. แลกเปลี่ยนรูปแบบการติดตาม ผลการติดตามในแต่ละพื้นที่ สูงเม่น ร้องกวางสูงเม่น ร้องกวาง อำเภอเมืองพะเยาและเวียงสา และจัดทำแผนการติดตามพื้นที่กองทุน โดย พี่เลี้ยงเขตและจังหวัด

13.00 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.30 – 16. 00 น. สรุปผลและปิดการประชุม โดย คุณสุวิทย์ สมบัติ และนางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์

 

ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุมครบทุกพื้นที่ พี่เลี้ยงส่วนกลางให้คำแนะนำการทำแผน  การทบทวนนิยาม บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมให้คำแนะนำการบันทึกแผน โครงการ การบันทึกกิจกรรม ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ สามารถเข้าเยี่ยม กองทุนสุขภาพตำบลได้วันละ 3 กองทุน
แกนนำกองทุนสุขภาพตำบลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบันทึกแผนงาน /โครงการที่พัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรมการทางกายมากขึ้น
แกนนำกองทุนฯ พื้นที่สูงเม่น ร้องกวาง และเมืองพะเยา ส่วนใหญ่สามารถพัฒนาแผนได้ อำเภอเวียงสายังไม่สามารถลงบันทึกได้เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการและบางส่วนยังไม่ได้อนุมัติงบกองทุน

 

3.11 ประสานพื้นที่ต้นแบบตำบลกิจกรรมทางกาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2 พ.ค. 2565 4 พ.ค. 2565

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ทบทวนสถานการณ์ของกองทุน
นัดหมาย กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุม และเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนตำบลภาวะสุขภาพผ่านกระบวนการกิจกรรมทางกาย

 

ทีมบริหาร ตัวแทน เครือข่าย กลุ่มเป้าหมายที่ขอรับการสนับสนุนกองทุนฯ ตัวแทน แกนนำชุมชน เข้าร่วมรารือ และให้ข้อคิดเห็นและเเลกเปลี่ยนกระบวนการในการจัดงาน

 

3.12 ประชุมการติดตามและคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ 7 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565

 

ประชุมการติดตามและคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ เพื่อคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในแต่ละพื้นที่

 

พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงระดับเขต พี่เลี้ยงระดับจังหวัด พี่เลี้ยงระดับพื้นที่เข้าร่วมประชุม on-site จำนวน 10 คน ร่วมประชุม Online จำนวน 8 คน

 

3.13 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 9 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2565

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่
มีการบันทึกวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่กองทุนฯ ในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ บันทึกโครงการที่พัฒนา โครงการที่ติดตาม โดยทีมพี่เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยงพื้นที่และกองทุนฯ จำนวน 13 กองทุน

 

มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจาก รพสต. อบต.และเทศบาลจำนวน 13 พื้นที่ๆละ 1-2 คน และสามารถบันทึกข้อมูลแต่ละประเด็น ได้ 13 แผน
บันทึกโครงการที่พัฒนาได้จำนวน 44 โครงการและ บันทึกโครงการที่ติดตามได้จำนวน 16 โครงการ

 

3.14 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนอำเภอ ร้องกวาง จังหวัดแพร่ 10 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2565

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่
มีการบันทึกวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่กองทุนฯ ในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ บันทึกโครงการที่พัฒนา โครงการที่ติดตาม โดยทีมพี่เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยงพื้นที่และกองทุนฯ จำนวน 10 กองทุน

 

มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจาก อบต.และเทศบาลจำนวน 10 พื้นที่ๆละ 1-2 คน และสามารถบันทึกข้อมูลแต่ละประเด็น ได้ 10 แผน
บันทึกโครงการที่พัฒนาได้จำนวน 20 โครงการและ บันทึกโครงการที่ติดตามได้จำนวน 11 โครงการ

 

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ 32 กองทุน 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2565

 

พี่เลี้ยงเขต 1 คนและจังหวัด 1 คน ร่วมเสริมพลังในการพัฒนาให้แต่ละกองทุนสามารถบันทึกแผน พัฒนาดครงการและติดตามโครงการในโปรแกรม รวมทั้งเสริมศักยภาพพื้นที่ให้สามารถเป็นพื้นที่เรียนรู้ได้

 

พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอสูงเม่น อำเภอร้องกวาง เมืองพะเยา อำเภอละ10 กองทุนและเวียงสา4กองทุน รวม34 กองทุนระหว่างวันที่ 10 พค.ถึง28พค65

 

4.1.2 ประชุมทีมพี่เลี้ยงอำเภอสูงเม่นและอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เพื่อสรุปการพัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ 21 พ.ค. 2565 21 พ.ค. 2565

 

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่กองทุน 2) เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการในพื้นที่ เขต1 า กิจกรรม 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 10.20 น. ทบทวนแนวทางการดำเนินงานของโครงการ และทวนสอบข้อมูลในโปรแกรมของแต่ละพื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ 10.20 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.30 – 12.00 น. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแผนงานและโครงการในแผนการดำเนินงานโครงการฯ การติดตามในแต่ละพื้นที่ สูงเม่น ร้องกวาง อำเภอเมืองพะเยาและเวียงสา
โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 12.00  - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น. แลกเปลี่ยนรูปแบบการติดตาม ผลการติดตามในแต่ละพื้นที่ สูงเม่น ร้องกวางอำเภอเมืองพะเยาและเวียงสา และสรุปผลการติดตามพื้นที่กองทุน ข้อเสนอ
โดย พี่เลี้ยงเขตและจังหวัด 13.00 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 14.30 – 16. 00 น. สรุปผลและปิดการประชุม โดย คุณสุวิทย์ สมบัติ และนางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์

 

ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุมครบทุกพื้นที่ พี่เลี้ยงส่วนกลางให้คำแนะนำการทำแผน  การทบทวนนิยาม บันทึกสถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่ในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมให้คำแนะนำการบันทึกแผน โครงการ การบันทึกกิจกรรม ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ สามารถเข้าเยี่ยม กองทุนสุขภาพตำบลได้วันละ 3 กองทุน
แกนนำกองทุนสุขภาพตำบลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบันทึกแผนง

 

4.1.1 ประชุมกองทุนต้นแบบ กองทุนสุขภาพท้องถิ่นในพื้นที่ เขต อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 24 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2565

 

พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่
มีการบันทึกวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการที่ควรดำเนินการของแต่ละพื้นที่กองทุนฯ ในอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา บันทึกโครงการที่พัฒนา โครงการที่ติดตาม โดยทีมพี่เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยงพื้นที่และกองทุนฯ จำนวน 14 กองทุน

 

มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจาก อบต.และเทศบาลจำนวน 10 พื้นที่ๆละ 1-2 คน และสามารถบันทึกข้อมูลแต่ละประเด็น ได้ 14 แผน
บันทึกโครงการที่พัฒนาได้จำนวน 50 โครงการและ บันทึกโครงการที่ติดตามได้จำนวน 20 โครงการ

 

4.2.1 การแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนกองทุนท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 29 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2565

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ สถานการณ์การทำแผนงานกิจกรรมทางกายของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 พื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ 2. ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกาย การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม และติดตามประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 3. พัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการถอดบทเรียนกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 4. สรุปบทเรียนการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ อภิปราย ปิดการประชุม โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยงพื้นที่และแกนนำกองทุนนสุขภาพ

 

มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจาก อบต.และเทศบาลจำนวน 10 พื้นที่ ๆ ละ 1-2 คน รวมจำนวน 24 คนร่วมกันแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะร่วมกับพี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงพื้นที่

 

4.2.2 การแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนกองทุนท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 30 พ.ค. 2565 2 มิ.ย. 2565

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนกองทุนท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ สถานการณ์การทำแผนงานกิจกรรมทางกายของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 พื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ 2. ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกาย การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม และติดตามประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 3. พัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการถอดบทเรียนกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 4. สรุปบทเรียนการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อภิปราย ปิดการประชุม โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยงพื้นที่และแกนนำกองทุนนสุขภาพ

 

มีผู้เข้าร่วม ร่วมกันแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะร่วมกับพี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงพื้นที่

 

4.2.3 การแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนกองทุนท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 31 พ.ค. 2565 2 มิ.ย. 2565

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนกองทุนท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ สถานการณ์การทำแผนงานกิจกรรมทางกายของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 พื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ 2. ทบทวนนิยามกิจกรรมทางกาย การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม และติดตามประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 3. พัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการถอดบทเรียนกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 4. สรุปบทเรียนการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อภิปราย ปิดการประชุม โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยงพื้นที่และแกนนำกองทุนนสุขภาพ

 

มีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 คนร่วมกันแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะร่วมกับพี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงพื้นที่

 

4.1.3 การเสริมศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2565

 

พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ลงพื้นที่ร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัดหรือพี่เลี้ยงพื้นที่ พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม การติดตามโครงการและการสร้างยกระดับกองทุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ดีของพื้นที่เขต 1 กองทุนสุขภาพตำบล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 

ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย โดยบันทึกโครงการที่พัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ การติดตามโครงการลงในโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/) โดยทีมพี่เลี้ยงและตัวแทนผู้รับผิดชอบกองทุนร่วมบันทึก แก้ไขเพิ่มเติมและลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 4 กองทุน มีแผนงาน 4 แผน และ  โครงการที่พัฒนา  7  โครงการ ครั้งที่ 2 เยี่ยม      1 มิ.ย. 65 - ทต.เวียงสา - อบต.แม่สาคร - ทต.ขึ่ง                         2 มิ.ย. 65 - ทต.กลางเวียง ครั้งที่ 3 เยี่ยม                       26 มิ.ย. 65 - ทต.เวียงสา - อบต.แม่สาคร - ทต.ขึ่ง                         27 มิ.ย. 65 - ทต.กลางเวียง

 

4.1.4 การเสริมศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 6 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2565

 

พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ลงพื้นที่ร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัดหรือพี่เลี้ยงพื้นที่ พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม การติดตามโครงการและการสร้างยกระดับกองทุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ดีของพื้นที่เขต 1 กองทุนสุขภาพตำบล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยให้บันทึกโครงการที่พัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ การติดตามโครงการลงในโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล ( https://localfund.happynetwork.org/) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่

 

พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ลงพื้นที่ร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัดหรือพี่เลี้ยงพื้นที่ พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม การติดตามโครงการและการสร้างยกระดับกองทุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ดีของพื้นที่เขต 1 กองทุนสุขภาพตำบล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2

 

4.1.5 การเสริมศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 12 มิ.ย. 2565 12 มิ.ย. 2565

 

พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต  พื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและสรุปผลการทำงานพื้นที่เขต 1 ครั้งที่ 3 ในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบ อำเภอร้องกวางลงพื้นที่ติดตาม หนุนเสริมการจัดทำแผนปัจจัยเสี่ยงและแผนตามบริบทพื้นที่แก้ไขข้อมูลสถานการณ์ แนะนำแหล่งที่มาของข้อมูลในการบันทึกการการตรวจสอบข้อมูล โดยทีมพี่เลี้ยงและตัวแทนผู้รับผิดชอบกองทุนในแต่ละพื้นที่ ร่วมดำเนินการในการบันทึก การแก้ไขเพิ่มเติมและลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในโปรแกรมออนไลน์ จำนวน10 กองทุน

 

พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ติดตามการดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและสรุปผลการทำงานพื้นที่เขต 1 ครั้งที่ 3 ในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  ดังนี้  จำนวน10 กองทุน 1 12 มิ.ย. 65 - อบต.ห้วยโรง -อบต.แม่ทราย - อบต.แม่ยางฮ่อ
2 13 มิ.ย.65- อบต.ไผ่โทน- อบต.น้ำเลา-อบต.แม่ยางร้อง
3 14 มิ.ย.65 - อบต.ร้องกวาง 4 15 มิ.ย.65- เทศบาลตำบลร้องกวาง-เทศบาลตำบลบ้านเวียง -อบต.แม่ยางตาล แผนตามบริบทพื้นที่จำนวน 10 แผน

 

4.1.6 ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อสรุปการติดตามพัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ 18 มิ.ย. 2565 18 มิ.ย. 2565

 

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสรุปการติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ 2) เพื่อสรุปการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ เขต1 เวลา กิจกรรม 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 10.20 น. สรุปการดำเนินงานโครงการ และทวนสอบข้อมูลในโปรแกรมของแต่ละพื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ 10.20 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.30 – 12.00 น. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแผนงานและโครงการในแผนการดำเนินงานโครงการฯ การติดตามในแต่ละพื้นที่ สูงเม่น ร้องกวาง อำเภอเมืองพะเยาและเวียงสา
โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ 12.00  - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น. แลกเปลี่ยนรูปแบบการติดตาม ผลการติดตามในแต่ละพื้นที่ สูงเม่น ร้องกวางอำเภอเมืองพะเยาและเวียงสา และสรุปผลการติดตามพื้นที่กองทุน ข้อเสนอ
โดย พี่เลี้ยงเขตและจังหวัด 13.00 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 14.30 – 16. 00 น. สรุปผลและปิดการประชุม โดย คุณสุวิทย์ สมบัติ และนางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์

 

พี่เลี้ยงส่วนกลาง พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุมครบทุกพื้นที่ กระบวนการดำเนินงาน 1พัฒนากลไกคณะทำงาน ภาคประชาสังคม สธ. สปสช. อปท. และกขป.
2.พัฒนาความร่วมมือกลไกคณะทำงานระดับเขตและพื้นที่ เพื่ออกแบบการทำงานและการกำหนดเป้าหมายของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เชื่อมโยงกับการสร้างเสริมสุขภาพในระดับอำเภอ 3.พัฒนาขีดความสามารถการจัดทำแผน และ คุณภาพของแผนการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผน โครงการ การปฏิบัติตามแผน และ การติดตาม ประเมินผล 4.หนุนเสริมการขัดทำแผน/โครงการ และการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.ทีมวิชาการ พัฒนาคู่มือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการทำแผน การพัฒนาโครงการ การติดตามประเมินผล ประเด็นการสร้างเสริมกิจกรรมทางกาย 2.การประชุมร่วมกับแต่ละพชอ. เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน 3.การพัฒนากลไกพี่เลี้ยงระดับเขตและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ เพื่อไปพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบกองทุน กรรมการกองทุน ผู้เสนอ/รับทุนโครงการ 4.การพัฒนาแผนสุขภาพแต่ละกองทุน โดยการช่วยเหลือของพี่เลี้ยง 5.การพัฒนาโครงการตามแผนการสร้างเสริมกิจกรรมทางกาย โดยการช่วยเหลือของพี่เลี้ยง 6.การติดตาม ประเมินผล หลังโครงการได้รับการสนับสนุน เพื่อการจัดทำรายงานผลโครงการ การประเมินผล และการถอดบทเรียนกระบวนการทำแผน จะได้รับรู้ข้อมูลสถานการณ์แต่ละปัญหา และ เป้าหมายของการแก้ปัญหา ทั้งระดับ เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล เกิดแผนสุขภาพในประเด็นกิจกรรมทางกายภาพรวมของอำเภอ โดยเป็นแผนที่เกิดจากแผนของกองทุนต่างๆในอำเภอ โครงการที่กองทุนสนับสนุนมีคุณภาพมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถสังเคราะห์ผลและคุณค่าและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากแผนและการดำเนินโครงการสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้และขยายผลได้

 

4.1.7การเสริมศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 20 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2565

 

พี่เลี้ยงส่วนกลาง/เขต ลงพื้นที่ร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัดหรือพี่เลี้ยงพื้นที่ พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม การติดตามยกระดับกองทุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ดีของพื้นที่เขต 1 กองทุนสุขภาพตำบล อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  โดยให้บันทึกโครงการที่พัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ การติดตามโครงการลงในโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล ( https://localfund.happynetwork.org/) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่

 

ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ การดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรมทางกาย โดยบันทึกโครงการที่พัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ การติดตามโครงการลงในโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล( https://localfund.happynetwork.org/) โดยทีมพี่เลี้ยงและตัวแทนผู้รับผิดชอบกองทุนร่วมบันทึก แก้ไขเพิ่มเติมและลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 10 กองทุน มีแผนงาน 10 แผน  โครงการที่พัฒนา  52  โครง และโครงการที่ติดตาม 24 โครงการ 21 มิ.ย. 65 - ทต.ท่าจำปี- ทต.ท่าวังทอง- ทต.บ้านต๋อม 22 มิ.ย. 65 - ทต.บ้านต๊ำ- ทต.บ้านใหม่- ทต. แม่กา 23 มิ.ย. 65 - ทต.แม่ปืม- อบต.แม่ใส- ทต.สันป่าม่วง 24 มิ.ย. 65 - เทศบาลเมืองพะเยา

 

4.2การแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน (มิถุนายน 2565) 29 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2565

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 จัดกิจกรรมการประชุมการประชุมการแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน กองทุนสุขภาพตำบล กองทุนสุขภาพเขตพื้นที่ 1 ณ โรงแรม มูสโฮเทล เชียงใหม่ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมดังนี้ เวลา 09. 00 – 09.30 น.ลงทะเบียน เวลา 09.30 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับและสรุปกิจกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับ สรุปสถานการณ์การจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 พื้นที่ โดย นายสุวิทย์ สมบัติ
เวลา 10.00- 12.00 น. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างการเรียนรู้ทักษะการจัดการความรู้ พื้นที่ต้นแบบกองทุนสุขภาพตำบลเขตพื้นที่ 1โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ เวลา12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00-14.30 น. (ต่อ) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างการเรียนรู้ทักษาะการจัดการความรู้ พื้นที่ต้นแบบเขตพื้นที่ 1
เวลา 14.30 -14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 14.45 - 15.30 น. นำเสนอและสรุปบทเรียนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างการเรียนรู้ทักษะการจัดการความรู้ พื้นที่ต้นแบบกองทุนสุขภาพตำบลเขตพื้นที่ 1 - พื้นที่ อ.สูงเม่น อ.ร้องกวาง จ.แพร่ - พื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน
- พื้นที่ อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา สรุปแผนการติดตามเสริมพลังของละพื้นที่ อภิปราย ปิดการประชุม โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด และพื้นที่ เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป สรุปและปิดการประชุม  โดย นายสุวิทย์ สมบัติ

 

มีผู้เข้าร่วม 20 คน ครบทุกพื้นที่